HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Oznámenie pre žiadateľov o grant z programu Horizont 2020

Aktualita

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (ďalej len „CVTI SR“) dáva do pozornosti všetkým žiadateľom, ktorí majú záujem a cieľ podávať projekt v rámci programu Horizont 2020, že od 1.6.2019 je dostupná tzv. mentoringová schéma pre žiadateľov o príslušné granty. Napísať kvalitný projekt, ktorý nielen zaujme, ale získa od hodnotiteľov čo najväčší počet bodov a aj financovanie z EK, je pre väčšinu žiadateľov ťažko splniteľný cieľ.

 

Čo je to mentoringová schéma?

Je to schéma mentoringovej podpory, ktorá bola vytvorená v snahe zvýšiť účasť a kvalitu podávaných projektových návrhov v rámci programu Horizont 2020 a získať viac finančných prostriedkov z EK. Schéma dáva žiadateľom možnosť získať pre svoj návrh projektu odborného poradcu – mentora.

 

Kto sú mentori?

Mentori žiadateľom poskytnú odborné rady, v závislosti od ich expertného zamerania a zhodnotia pripravovaný projektový návrh. Táto služba nasleduje až po tzv. pre-skríningu projektového návrhu príslušným Národným kontaktným bodom (NCP) programu Horizont 2020. Mentori poskytnú žiadateľovi spätnú väzbu ako aj návrhy na zlepšenie projektu po obsahovej a formálnej stránke. V našej domovskej databáze mentorov sú experti z radov hodnotiteľov projektov z predchádzajúcich výziev či programov a/alebo vysokokvalifikovaní odborníci z vedecko výskumných organizácií a univerzít.

 

Kto môže mentora získať?

Mentora môže získať každý žiadateľ v pozícii koordinátora projektu alebo zodpovedný riešiteľ (v prípade EC grantov), ktorý o to požiada príslušný Národný kontaktný bod (Kontakty na NCP), podľa oblasti, ktorej sa projekt týka. Do termínu uzávierky výzvy na podanie projektových návrhov musia byť minimálne 4 týždne, aby mal mentor dostatočný čas na pripomienkovanie projektového návrhu a aj žiadateľ na zapracovanie pripomienok.

 

Čo musí spĺňať žiadateľ o mentora?

Žiadateľ o mentora musí byť koordinátorom projektového návrhu v rámci niektorej z výziev Horizontu 2020 a musí mať už napísaný projektový návrh. Jeho projektový návrh by mal už poznať NCP, ktorý tento návrh odporučí na mentorovanie. Žiadateľ po odsúhlasení využitia mentoringovej schémy a po pridelení mentora súhlasí s poskytnutím (predchádzajúcej) hodnotiacej správy príslušnému NCP. Zároveň sa žiadateľ zaväzuje pripomienkovaný projektový návrh podať, poskytnúť o tom dôkaz NCP a vyplniť dotazník spokojnosti s prácou mentora po ukončení mentoringového poradenstva.  V prípade, že sa žiadateľ rozhodne projektový návrh nepodať, je povinný niesť náklady spojené so službou mentorigového poradenstva a uhradiť tieto náklady do CVTI SR.

 

V prípade otázok a/alebo požiadaviek na informácie sa môžete obrátiť písomne na: h2020@cvtisr.sk alebo kontaktovať priamo príslušný NCP.

Veríme, že spoločnými silami dokážeme zlepšiť kvalitu predkladaných projektov, aby finančné prostriedky poskytované z rozpočtu EÚ boli pomocné pre vedcov a odborníkov z vedeckovýskumných centier a univerzít práve na Slovensku.