HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Oznámenie o zriadení expertnej skupiny pre metodiku hodnotenia priebežných a ex-post hodnotení Horizontu 2020

Aktualita

V súlade s pracovným programom 2016-2017 Horizontu 2020, kapitola 19 („Šírenie a využívanie a hodnotenie“), bod 6, GR RTD časť A.5, ktorým sa zriaďuje expertná skupina odborníkov pre metodiku hodnotenia priebežných a ex-post hodnotení Horizontu 2020.

Cieľom expertnej skupiny je navrhnúť a implementovať metodiku pre identifikáciu a hodnotenie ekonomických, sociálnych a environmentálnych vplyvov programu Horizont 2020, ale aj minulých rámcových programov (od 5. RP). Dopady budú musieť byť kvantifikované a posudzované  v súlade s 3.pilierom – Spoločenské výzvy programu Horizont 2020, politickými prioritami Komisie, podľa hospodárskych odvetví, a vlajkovou iniciatívou Európa 2020.

Odborníci zúčastňujúci sa tejto skupiny by mali mať rozsiahle vedomosti a skúsenosti v oblasti navrhovania, vykonávania a hodnotenia politiky výskumu a inovácií; preukázať tematické skúsenosti v jednej alebo viacerých čiastkových oblastiach v súlade so Spoločenskými výzvami, ktorými sa zaoberá program Horizont 2020; dobrú znalosť ekonometrických nástrojov, vrátane makroekonomického modelovania; skúsenosti s využívaním dát a/ alebo nástrojmi pre textové mapy a analýzy založené na využívaní veľkých súborov údajov; skúsenosti s bibliometrickou analýzou vrátane altmetrics; hlboká znalosť štatistiky; a rozsiahle skúsenosti v oblasti hodnotenia vplyvu, vrátane nových metodík hodnotenia kvantifikovaných dopadov.

Skupina odborníkov bude pracovať od 1.štvrťroka 2016 do decembra 2017 a bude mať až dvadsať nezávislých externých odborníkov. Práca bude kombinovať aktivity na diaľku s účasťou na maximálne 10tich stretnutiach.

Ak máte záujem o účasť v tejto expertnej skupine, zaregistrujte sa tu a odošlite e-mail na adresi: RTD-A5-SUPPORT@ec.europa.eu potvrdzujúci Váš záujem do 31. januára 2016.

Upozorňujeme, že toto oznámenie nemá žiadny záväzok zo strany Európskej komisie.