HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorila sa nová výzva v misii Rakovina

Aktualita

Európska komisia aktualizovala pracovný program 2021 – 2022 pre misijné oblasti v programe Horizont Európa a zverejnila nové výzvy na predkladanie projektových návrhov.

V rámci misijnej oblasti Rakovina bola otvorená výzva Research and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on Cancer s uzávierkou 26. apríla 2022.

Výzva obsahuje tieto 3 témy:

HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01: Develop new methods and technologies for cancer screening and early detection – RIA

Téma sa zameriava na výskum na vývoj a overenie neinvazívnych alebo minimálne invazívnych metód na skríning rakoviny, ktoré sa budú využívať v bežnej lekárskej praxi. Skríningové programy by mali byť rýchlejšie, presnejšie a personalizovanejšie, tiež cenovo dostupné a prístupné.

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 4 – 15 mil. EUR.

HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-02: Develop and validate a set of quality of life and patient preference measures for cancer patients and survivors – RIA

Téma sa zameriava na rozvoj rámca novo definovaných, zosúladených a systematických prieskumov, spolu so zhromažďovaním nových údajov, ako aj aktualizáciu existujúcich údajov o kvalite života onkologických pacientov a príslušných informácií z registrov prostredníctvom využitia vhodných digitálnych nástrojov.

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 11 mil. EUR.

HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03: Better understanding of the impact of risk factors and health determinants on the development and progression of cancer – RIA

Napriek významnému pokroku je celkové poznanie rakoviny stále neúplné, pokiaľ ide o bežné aj zriedkavé druhy rakoviny a tiež rastúci počet podtypov rakoviny, a to aj u detí a dospievajúcich. To si vyžaduje nový prístup a investície do inovatívnych projektov, vrátane vysokorizikových projektov. Je potrebné lepšie pochopiť, ktoré rizikové faktory a determinanty ovplyvňujú vývoj a progresiu rakoviny.

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 4 – 15 mil. EUR.

V súvislosti s otvorením nových výziev k európskym misiám organizuje Európska komisia informačné dni, ktoré sa uskutočnia online v dňoch 18. – 19. januára 2022. Misijnej oblasti Rakovina bude venovaná prezentácia dňa 18. 1. 2022 v čase 14:00 – 15:30 h. Na podujatie sa nevyžaduje registrácia.

27.12.2021, kas, aktualizované 04.01.2022, mob