HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorili sa nové výzvy v klastri Zdravie

Aktualita

klastri Zdravie boli v rámci destinácie 3 Boj proti chorobám a znižovanie zaťaženia chorobami otvorené dve nové výzvy na predkladanie projektových návrhov.

call for porposal HE

Tackling diseases (Single Stage – 2022)

Témy výzvy:

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 4 – 15 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 25 mil. EUR

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 3 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 10 mil. EUR

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 2 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 2 mil. EUR

Partnerships in Health (2022)

Partnerstvo ERA for Health bude pozostávať z dvoch fáz. 1. fáza bude trvať dva roky a bude integrovať najrelevantnejšie európske iniciatívy a realizovať spoločné výzvy predovšetkým v oblasti ochorení súvisiacich s výživou a životným štýlom, kardiovaskulárnymi ochoreniami a nanomedicínou. Počas 2. fázy budú spustené nadnárodné výzvy pre klinické štúdie a tiež výzvy v ďalších prioritných oblastiach.

Predpokladaný finančný príspevok EÚ: 30 mil. EUR

Obe výzvy majú uzávierku 21. apríla 2022, bližšie informácie nájdete v pracovnom programe pre klaster Zdravie (2021 – 2022) alebo na portáli FTO.

Záznam z informačného dňa EK k výzvam 2022 v klastri Zdravie – destinácia 3

Všetky aktuálne otvorené výzvy v klastri Zdravie

Platforma na vyhľadávanie projektových partnerov v klastri Zdravie

Kontakt na príslušné NCP pre viac informácií

Zdroj: EK, 12.01.2022, mob