HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorenie výziev v Misiách: v oblastiach Zdravá pôda aj Vody

Aktualita

Európska komisia dňa 22. decembra 2021 otvára výzvy v oblasti misií Soil Deal for Europe a Restore Our Ocean and Waters by 2030 zamerané na výskumné a inovačné aktivity a tiež podporu výmeny poznatkov, sietí a platforiem.

Obnovme naše oceány a vody do 2030

Veľmi ambiciózna misia má za cieľ obnoviť, chrániť a zachovať zdravie európskych oceánov, morí a vôd do roku 2030.

Tohtoročné kolo výziev obsahuje témy, ktoré budú viesť k financovaniu prvých projektov majákov v povodí Dunaja a v povodí Atlantického oceánu a Arktického oceánu, ale aj projektov zameraných na prevenciu znečistenia zameranú na povodie Stredozemného mora a projekty majákov modrej ekonomiky v povodí Baltského a Severného mora.

Dohoda o pôde pre Európu (zdravie pôdy a potraviny)

Cieľom misie je vytvoriť 100 laboratórií a majákov na podporu sanácie pôdy.

Komisia vyzýva na predkladanie návrhov na vytvorenie realizačných plánov pre všetky ciele misie, overenie a vývoj ukazovateľov zdravia a funkcií pôdy, prehĺbenie pochopenia súvislostí medzi zdravím pôdy a bezpečnými potravinami, skúmanie úlohy sociálnych, hospodárskych a kultúrnych faktorov a hospodárenia s pôdou a jej degradácie, hľadanie stimulov a obchodných modelov pre zdravie pôdy, na podporu zapojenia sa do misie na obecnej, regionálnej a na národnej úrovni a na poradenské služby pre pôdu.

Prehľad výziev a zodpovedajúcich tém nájdete v našich nových informačných letákoch:

Výzvy misie Soil Deal for Europe, 2021

Výzvy misie Restore Our Ocean and Waters by 2030, 2021

Európska komisia ohlásila na dni 18. až 19. 1. 2022 špeciálne informačné dni pre Misie EÚ, ktoré sa budú konať virtuálne. Viac informácií.

Viac informácií:

Výzvy FTO portál: Oceans, seas and water

Výzvy FTO portál: Soil Deal for Europe

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions, 15.12.2021

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 22. 12. 2021, nah