HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorené výzvy v oblasti Európske inovačné ekosystémy

Aktualita

V rámci oblasti Európske inovačné ekosystémy, ktorá je zameraná na zvýšenie prepojenosti, inkluzívnosti a efektívnosti inovačných systémov v Európe sa otvárajú v priebehu januára 2022 tri výzvy v destináciách CONNECT a SCALEUP.

Výzva Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems podporí projekty typu CSA formou paušálnej sumy (lump sum) zamerané na zvýšenie efektívnosti a kapacity EÚ v oblasti inovácií prostredníctvom rozšírenia spolupráce a zvýšenia zapojenia rôznorodejších inovačných hráčov a území do existujúcich úspešných iniciatív a sietí, ktoré podporujú rozvoj inovácií v členských štátoch, asociovaných krajinách na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Výzva je určená pre zástupcov národnej, regionálnej a miestnej samosprávy, súkromné organizácie, verejné podniky, profesné asociácie, klastre, akcelerátory, inovačné huby, inkubátory, technologické parky a/alebo iných zástupcov iniciatív/sietí, ktoré podporujú rozvoj inovácií.

Otvorenie výzvy: 11. január 2022. Uzávierka podávania projektových návrhov: 26. apríl 2022.

Výzva Integration of social innovation actors in innovation ecosystems podporí projekty typu CSA formou paušálnej sumy (lump sum) zamerané na zvýšenie povedomia a uľahčenia prístupu firmám z oblasti spoločenského podnikania k zdrojom paneurópskych, národných, regionálnych a miestnych inovačných ekosystémov. Očakáva sa, že projekty budú mať dlhodobý efekt z dôvodu pritiahnutia pozornosti k benefitom spoločenského podnikania na spoločnosť ako takú, a obzvlášť na strategické priority a ciele EK.

Výzva je určená pre zástupcov spoločenského podnikania, malé a stredné podniky, akcelerátory, podnikateľské inkubátory, investorov, priemysel, nadácie a dobročinné organizácie, univerzity a verejné podniky a organizácií VV.

Otvorenie výzvy: 11. január 2022. Uzávierka podávania projektových návrhov: 26. apríl 2022.

Výzva Expanding Entrepreneurial Ecosystems podporí projekty typu CSA formou paušálnej sumy (lump sum) zamerané na tvorbu programov aktivít na minimálne dva študijné roky, ktoré spoločne navrhnú vzdelávacie inštitúcie z „miernych“ a „skromných“ inovačných ekosystémov a súkromný sektor z inovačných hubov („silní“ inovátori a inovační lídri) s cieľom rozvíjať podnikateľské zručnosti.

Výzva je určená pre odborné školy, stredné školy, verejnú správu v oblasti vzdelávania a zamestnanosti, malé a stredné podniky, korporácie.

Otvorenie výzvy: 25. január 2022. Uzávierka podávania projektových návrhov: 10. máj 2022.

Kontakt na Slovensku – príslušné NCP.

Zdroj: EK, zverejnené: 14.1.2022, autor: lda