HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorené dáta na podporu európskej pripravenosti na pandémiu

Aktualita

Projekt BY-COVID publikoval politický prehľad, v ktorom sú zhrnuté poznatky a politické odporúčania na podporu pripravenosti na pandémiu.

Zdroj: by-covid.org

V publikácií bolo identifikovaných šesť kľúčových poznatkov pre politických činiteľov:

  • Povzbudzovať konzorciá a projekty, ktoré vytvárajú dáta, aby ich ukladali do verejnej sféry prostredníctvom výskumných infraštruktúr a databáz, ako je napríklad Európska dátová platforma COVID-19.
  • Poskytovať primeranú podporu národným dátovým centrám a ďalšej infraštruktúre na miestnej úrovni.
  • Zabezpečiť investície v oblastiach vied o živej prírode na udržiavanie a opätovné využívanie platforiem na výmenu poznatkov riadených komunitou s cieľom informovať budúce projekty a podporovať prepojenia so zariadeniami výskumnej infraštruktúry.
  • Umožniť investície do technológií vedených výskumnou infraštruktúrou a ich priebežné prispôsobovanie špecifickým požiadavkám na sprístupnenie dát o infekčných chorobách a ich voľné sprístupnenie.
  • Poskytovať primeranú odbornú prípravu na podporu prijatia špecializovaných výskumných nástrojov (napr. WorkFlowHub, RoCrate, FAIRsharing), postupov zdieľania dát a tvorby FAIR a metadát.

Celá verzia politického prehľadu k pandemickej pripravenosti:

Zdroj: by-covid.org; zverejnené: 22.5.2023; autor: onz