HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorená výzva pre Digital Life Science

Aktualita

Posledný pokrok v oblasti výskumných technológií viedol k obrovskému nárastu objemov údajov produkovaných výskumom prírodných vied. Tieto súbory údajov, z ktorých mnohé vychádzajú z rozsiahlych skríningových projektov, sú nad rámec toho, čo je možné spracovať, zdieľať a analyzovať pomocou klasických nástrojov, a často obsahujú poklady dát nad rámec toho, čo bolo analyzované v pôvodnom projekte. Sprístupnenie údajov, nástrojov a pracovných tokov v cloude je preto nevyhnutné na to, aby sa produkované údaje mohli využívať v plnom rozsahu, a to v rámci pôvodného zamýšľaného rozsahu jednotlivých projektov aj mimo neho.

Účelom tejto otvorenej výzvy je podporiť rozvoj širokej škály projektov, ktoré prispejú k dlhodobým cieľom rozvoja otvoreného digitálneho priestoru pre údaje a nástroje v biologických vedách, podpory interdisciplinárnej spolupráce a pokroku v oblasti rozsiahleho výskumu. Všeobecným cieľom projektu je začať používať EOSC nástroje, dáta a pracovné toky použitia a dopadu na naše komunity zaoberajúce sa prírodovednými predmetmi.

Viac informácií ako sa zapojiť a ako postupovať.

Zdroj:EOSC-lefe, 6.10.2020, kas