HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Oficiálne stanovisko EK k odmeňovaniu výskumníkov

Aktualita

EK zaslala SR oficiálne stanovisko k odmeňovaniu výskumných pracovníkov zamestnaných vo verejných subjektoch, ktorí  sú odmeňovaní podľa zákona 553/2003, k účasti v Horizonte 2020. 

 

Stanovisko poskytuje odpovede na otázky:

  1. či a za akých podmienok je osobný príplatok, ako súčasť funkčného platu, považovaný za zložku základného odmeňovania,
  2. či a za akých podmienok je osobný plat považovaný za základné odmeňovanie,
  3. či a za akých podmienok je možné považovať špecifické príplatky, ktoré sa vyplácajú dodatočne k existujúcemu platu a takto navyšujú hodinovú sadzbu (rozdielna výška príplatku pre národné a medzinárodné výskumné aktivity) za súčasť variabilnej zložky platu, t.j. súčasť základného odmeňovania?

 

Z priloženej odpovede, ktorá je podložená predchádzajúcou diskusiou s EK, vyplýva:

  1. osobný príplatok, ako aj osobný plat, ktorý NEBOL poskytnutý zamestnancovi účelovo z dôvodu účasti v projekte H2020  sa považuje za súčasť základného odmeňovania (napr. plat je vyplácaný dlhodobo od začiatku pracovného pomeru v organizácii).
  2. osobný príplatok, ktorý BOL účelovo navýšený z dôvodu účasti v projekte H2020  spadá buď do dodatočného odmeňovania (pri splnení kritérií definovaných pre dodatočné odmeňovanie) alebo je neoprávneným výdavkom.
  3. špecifické príplatky, ktoré účelovo navyšujú hodinovú sadzbu, nie je možné považovať za variabilnú zložku platu t.j. za základné odmeňovanie. Pri splnení kritérií definovaných pre dodatočné odmeňovanie môžu spadať do tejto kategórie.

 

Pritom sa nesmú porušiť ostatné podmienky pravidiel účasti v programe Horizont 2020. Tie sú bližšie popísané v anotovanej grantovej dohode – http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

 

Pre objasnenie celej problematiky a elimináciu možných chýb počas implementácie projektu plánujeme v priebehu jesene zorganizovať semináre v Bratislave a Košiciach, prípadne v iných mestách SR na vyžiadanie.

Podobne ochotne poskytneme k tejto problematike osobné konzultácie.