HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Odolnosť EÚ v oblasti kritických surovín

Aktualita

Otázka dostupnosti vstupných surovín je strategickou otázkou bezpečnosti v kontexte ambície Európy premietnuť Zelenú dohodu (Green Deal)1) do praxe. V novej priemyselnej stratégii pre Európu2) sa navrhuje posilnenie otvorenej strategickej autonómie Európy, pričom sa v nej varuje, že prechod Európy ku klimatickej neutralite by mohol nahradiť dnešnú závislosť od fosílnych palív závislosťou od surovín, z ktorých mnohé získavame zo zahraničia a v prípade ktorých sa stupňuje globálna hospodárska súťaž. Otvorená strategická autonómia EÚ v týchto sektoroch preto musí byť aj naďalej zakotvená v diverzifikovanom a nenarušenom prístupe na svetové trhy so surovinami. Zároveň je s cieľom zníženia vonkajšej závislosti a tlaku na životné prostredie potrebné riešiť základný problém spočívajúci v rýchlo rastúcom globálnom dopyte po zdrojoch znižovaním množstva materiálov a ich opätovným využitím pred recykláciou.

Prístup k zdrojom a udržateľnosť sú kľúčové pre odolnosť EÚ, pokiaľ ide o suroviny. Súčasne kríza spôsobená ochorením COVID-19 navyše odhalila, ako rýchlo a ako hlboko sa môžu narušiť globálne dodávateľské reťazce.

Preto a na podporu spracovateľského priemyslu, na ktorý nadväzujú ďalšie odvetvia ekonomiky, vydala Európska komisia dokument (EÚ akčný plán):

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV:

Odolnosť v oblasti kritických surovín: zmapovanie cesty k väčšej bezpečnosti a udržateľnosti  COM(2020) 474 final.

V dokumente sa uvádza:

  • zoznam surovín kritických pre EÚ z roku 2020;
  • výzvy v oblasti bezpečnosti a udržateľnosti dodávok kritických surovín a opatrenia na zvýšenie odolnosti a otvorenej strategickej autonómie EÚ;
  • zdôrazňujú sa súvisiace priority a odporúčajú sa kľúčové oblasti činnosti, v ktorých by mala EÚ posilniť svoj strategický prístup k odolnejším hodnotovým reťazcom kritických surovín.

Dokument si môžete – aj v slovenskom jazyku – stiahnuť tu (1,9MB)

Súvisiace dokumenty:

  1. Oznámenie COM(2019) 640 final. 
  2. Oznámenie COM(2020) 102 final. 

Zdroj: EK, 8.12.2020, duj via kas