HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

OCRE (Open Clouds for Research Environments)

Aktualita

Projekt OCRE, ktorého cieľom je urýchliť prijatie cloudu v európskej vedeckej komunite prostredníctvom združovania poskytovateľov cloudových služieb, organizácií pre pozorovanie Zeme (EO) a výskumnej a vzdelávacej komunity, a to na základe dohody o poskytovaní služieb a grantového financovania vo výške 9,5 miliónov EUR.

Cloudové služby ponúkajú európskemu výskumnému spoločenstvu množstvo silných nástrojov, ktoré sú aktuálne pre mnohých výskumníkov mimo dosiahnutia a ťažko hľadajú a nachádzajú vhodné služby.

Projekt OCRE, ktorý sa začal v januári 2019, sa bude zaoberať tým, že sa uskutoční celoeurópske výberové konanie a vytvoria sa rámcové dohody s poskytovateľmi cloudových služieb, ktoré spĺňajú špecifické požiadavky výskumnej komunity, čím ušetria inštitúciám čas  a náročný a zložitý proces.

Čísla:

– financie vo výška 9,5 milióna EUR pre európsku výskumnú komunitu

– Viac ako 10 000 výskumných a vzdelávacích inštitúcií bude môcť priamo využívať služby cez dohody pripravenými na použitie prostredníctvom katalógu služieb európskeho otvoreného vedeckého cloudu (EOSC).

– OCRE bude čerpať 9,5 milióna EUR na úvery na služby, ktoré sú k dispozícii výskumným inštitúciám, a to prostredníctvom financovania z Európskej komisie.

Konzorcium
Projekt OCRE – dôležitý prvok úspechu EOSC – je financovaný z Európskej komisie a je konzorciom združenia GÉANT (koordinátora), CERN, RHEA a Trust-IT.

  * GÉANT prepája európske siete národného výskumu a vzdelávania (NREN) s cieľom osloviť tisíce výskumných a vzdelávacích inštitúcií, ktorým OCRE ponúkne poskytovateľom služieb priamu linku.
  * CERN, európske laboratórium pre fyziku častíc, vytvorí niekoľko skupín kupujúcich, zhromažďujúcich organizácie z rôznych výskumných disciplín, aby konzumovali výsledky OCRE.
  * RHEA je inžinierska spoločnosť s bezpečnostným a vesmírnym systémom so širokou odbornosťou v oblasti EO, ktorá bude podporovať obstarávanie služieb EO. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SixSq poskytne RHEA technickú platformu na správu a sledovanie využívania cloud.
  * Trust-IT podporuje výmenu informácií medzi širokou škálou zainteresovaných strán a povedie k šíreniu a podpore OCRE a dostupného portfólia.

Časová os OCRE
V prvej polovici roku 2019 bude OCRE získavať požiadavky od výskumnej komunity a vstupy poskytovateľov cloud. Očakáva sa, že celoeurópska verejná súťaž sa začne v októbri 2019. Očakáva sa, že služby budú k dispozícii na začiatku roka 2020. Súťaž bude zahŕňať:

  * Infraštruktúra ako služba (IaaS), služba platformy ako služba (PaaS) a softvér ako služba (SaaS).
  * Služby Pozorovania Zeme, ktoré využívajú platformy Európskej únie DIAS (Služby pre prístup k údajom a informáciám), v ktorých sú ukladané kódexové údaje z kórejského systému.

Vybraní poskytovatelia sa stanú neoddeliteľnou súčasťou katalógu služieb EOSC a budú pripojení k dátovej sieti GÉANT a systémom jednotného prihlásenia (SSO), čím ich prinesú do centra ekosystému IKT tejto komunity.