HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Očakávané smerovanie programu Horizont 2020 v jeho poslednom roku

Aktualita

Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 je so svojim rozpočtom 75 mld. EUR jedným z najväčších, ak nie najväčším programom integrujúcim podporu výskumu a inovácií na svete. Implementuje sa prostredníctvom viacročných pracovných programov, na ktoré je vyčlenená istá časť celkového rozpočtu. Na posledné tri roky fungovania programu (2018-2020) bolo alokovaných viac ako 30 mld. EUR.  

Nasledovný prehľad uvádza hlavné oblasti záujmu programu Horizont 2020 v poslednom období jeho existencie, ako aj zmeny zavedené  na základe priebežného hodnotenia jeho fungovania.

 • Program Horizont 2020 bude klásť väčší dôraz na prelomové inovácie vytvárajúce nové trhy. V súvislosti s tým sa bude viac dbať na to ako sa využíva úroveň TRL (Technology Readiness Level) vo výzvach (stupne TRL sa budú využívať len tam, kde majú zmysel), pričom projekty by vo väčšine prípadov mali pokrývať rad výskumno-inovačných aktivít inovačného cyklu, vrátane aj tých projektov, ktoré sú zamerané na vyššie úrovne TRL. V princípe sa nebudú poskytovať granty na aktivity vyššie ako TRL8. Zvyšuje sa podpora prelomových inovácií prostredníctvom Európskej inovačnej rady (EIC).
 • Dôraz sa kladie na zakomponovanie prierezových tém ako sú opatrenia v oblasti klímy a trvaloudržateľného rozvoja, rovnosti pohlaví a spoločensko-humanitných vied (Social Sciences and Humanities) do výziev. Aj v roku 2020 sa bude v projektoch klásť zvýšený dôraz na interdisciplinárny prístup s integráciu SSH.
 • Zvýšil sa počet dvoj-stupňových výziev s cieľom znížiť počet návrhov na jednu výzvu a tak zvýšiť šance na úspech projektových návrhov.
 • Jednotlivé pracovné programy sa zjednodušili a viac zacielili, pričom sa zavádza pilotná fáza preplácania oprávnených nákladov formou paušálnych súm (tzv. lump sums).
 • Racionalizuje sa financovanie výskumu a inovácií prostredníctvom zníženia počtu oblastí záujmu (tzv. focus areas).
 • Zvyšuje sa podpora medzinárodnej spolupráce napr. prostredníctvom približne 30 veľkých vlajkových iniciatív na konkrétne témy (s rozpočtom viac ako 1 mld. EUR).
 • Ako silné priority tohto obdobia boli identifikované udržateľný rozvoj a opatrenia v oblasti klímy, čo zrýchli tempo investícií od týchto oblastí.
 • Program reaguje na potrebu znížiť rozdiely medzi úrovňou výskumu a inovácií medzi jednotlivými členskými krajinami ako aj regiónmi členských krajín zavedením novej témy v Pracovnom programe Veda s a pre spoločnosť (Science With and For Society).
 • Jednou z priorít naďalej zostáva otvorenosť programu pre nových účastníkov, najmä MSP. V tejto súvislosti sa bude špeciálnymi aktivitami podporovať agenda tzv. Open Science.
 • Naďalej sa bude vo všetkých pracovných programoch klásť dôraz na zodpovedný výskum a inovácie (Responsible Research & Innovation).

Na toto obdobie sa identifikovalo 5 priorít, na ktoré sa sústredí veľká časť rozpočtu programu:

 • Vyššie investície do trvalo udržateľného rozvoja a výskumu a inovácií v súvislosti s klímou, najmä do oblastí ako Budovanie  nízko-uhlíkovej budúcnosti odolnej voči zmenám klímy (Building a low Carbon, Climate-resilient Future) s rozpočtom 3,52 mld. EUR. Takmer 2 mld. EUR je alokovaných pre štyri hlavné priority, ktorými sú obnoviteľné zdroje, riešenia na uskladnenie energie (najmä batérie), energetická efektívnosť v budovách a elektro-mobilita a integrované mestské dopravné systémy. Na opatrenia v oblasti cirkulárnej ekonomiky je vyčlenených takmer 1 mld. EUR.
 • Integrácia digitalizácie vo všetkých priemyselných technológiách a spoločenských výzvach: podporovať sa bude najmä oblasť Digitalizácia a transformácia európskeho priemyslu a služieb (Digitising and transforming European industry and services) s rozpočtom 1,7 mld. EUR, ako aj kyberbezpečnosť. Naprieč celým pracovným programom bude propagovaný koncept Open Science, najmä prístup Open Research Data a tvorba Európskeho Open Science Cloud-u.
 • Podpora medzinárodnej V&I kooperácie s cieľom zvýšiť zapojenie tretích krajín do programu, napríklad prostredníctvom veľkých iniciatív alebo aktivít na prilákanie resp. udržanie výskumníkov v Európe či uľahčenie ich mobility, najmä prostredníctvom projektov v rámci MSCA
 • Posilnenie odolnosti spoločnosti (napr. voči kyber zločinu, tlaku migrácie, bezpečnostným hrozbám, terorizmu a i.): na všetky tieto otázky sa zameria oblasť Podpora efektivity Bezpečnostnej únie (Boosting the effectiveness of the Security Union) s rozpočtom 1,07 mld. EUR. Špeciálnu pozornosť si zaslúži aj pilotná aktivita rozvoja Európskej siete kompetenčných centier pre kyberbezpečnosť (European network of cybersecurity Competence Centres). Jednou z oblastí záujmu pre toto obdobie bude aj migrácia resp. v širšom ponímaní mobilita vysoko kvalifikovanej pracovnej sily.
 • Inovácie vytvárajúce trh: hlavným nástrojom tejto priority bude najmä Európska inovačná rada (EIC), ktorá sa zameriava v prvom rade na podporu inovatívnych MSP s potenciálom rýchleho škálovania na EÚ resp. globálnej úrovni. Ďalej sa v tomto období plánuje lepšia podpora prostredníctvom cien a iných foriem podpory, ktoré nenarúšajú trh, lepšia interakcia EIC s Európskym inštitútom pre inovácie a technológie resp. Znalostnými inovačnými spoločenstvami (EIT/KICs) a sieťou EUREKA.

Zdroj: EK, zverejnené: 16.1.2020, autor: lda