HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Obchodné tajomstvom v R&D projektoch

Aktualita

Dohody o spoločnej spolupráci zvyčajne odkazujú alebo stanovujú zmluvné dojednania o opatreniach na zachovanie mlčanlivosti, ako aj o vymedzení duševného vlastníctva. Podklady sa v širšom zmysle  určia na základe uváženia strán dohody bez zásahu financujúceho orgánu. Mlčanlivosť sa netýka iba obchodných tajomstiev, ale aj určitých aspektov všeobecnej ochrany osobných údajov, ako aj pravidiel verejného obstarávania a spoločných pravidiel vedeckej práce. Nové nariadenie o európskom cloude pre otvorenú vedu a ďalšie iniciatívy európskeho strategického záujmu predstavujú prekážku pre zmluvné strany v takýchto dohodách o spoločnej spolupráci, a to buď priamo dohodou o financovaní, alebo osobitným vysporiadaním v konzorciálnych zmluvách.

Zmluvné strany sú povinné definovať osobitnú ochranu duševného vlastníctva, pokiaľ ide o využívanie, šírenie a komercializáciu výsledkov spolupráce podľa grantovej dohody. Štandardná doložka sa vzťahuje na zmluvné mechanizmy spoločného rozhodovania v oblasti šírenia a budúcich zmlúv alebo spoločných licencií.

Viac informácií