HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nový pracovný program pre EURATOM

Aktualita

Európska komisia dnes prijala Pracovný program pre Euratom na roky 2023 – 2025, ktorým sa implementuje program Euratom pre výskum a odbornú prípravu a podporuje jadrových výskumníkov financovaním vo výške 132 miliónov EUR.

Výzvy na predkladanie návrhov sa zameriavajú na bezpečnosť malých modulárnych reaktorov (SMR), vývoj jadrových materiálov a bezpečné nakladanie s rádioaktívnym odpadom a jeho ukladanie. Všeobecným cieľom programu Euratom je pokračovať v jadrovom výskume a odbornej príprave vrátane neustáleho zlepšovania jadrovej bezpečnosti, bezpečnosti dodávok a radiačnej ochrany. Program Euratom dopĺňa dosahovanie cieľov programu Horizont Európa. Vďaka programu Euratom tiež zabezpečuje vedúce postavenie EÚ v rozvoji energie jadrovej syntézy. Nový pracovný program bude poskytovať podporu medzinárodnému zariadeniu na ožarovanie materiálov jadrovej syntézy – IFMIF-DONES. Fáza výstavby sa oficiálne začala v Granade v Španielsku dňa 16. marca 2023.

Väčšina výskumu a inovácií – energia jadrovej syntézy, jadrové materiály, nakladanie s rádioaktívnym odpadom a ochrana pred žiarením – sa bude vykonávať prostredníctvom spolufinancovaných európskych partnerstiev. Táto nová generácia partnerstiev, ktorá zahŕňa širokú škálu verejných a súkromných partnerov, by mala dosiahnuť väčší vplyv. Tento nový prístup ťaží z desaťročného úsilia Európskej komisie, členských štátov a zainteresovaných strán zabezpečiť udržateľnejší a inkluzívnejší výskum, čím sa vytvorí pevnejšie prepojenie medzi politikami EÚ a vnútroštátnymi politikami.

Okrem partnerstiev program podporuje iniciatívy a projekty spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti, vzdelávania a odbornej prípravy, infraštruktúr a prierezových prvkov vrátane obehového systému. Program Euratom sa tiež snaží o synergie v medicínskej aplikácii ionizujúceho žiarenia vrátane zlepšenia kvality a bezpečnosti takýchto aplikácií, ako je načrtnuté v akčnom pláne SAMIRA v súlade s ostatnými aktivitami Horizontu Európa a iniciatívami Komisie (Europe’s Beating Cancer Plan a The Cancer Mission.

Program Euratom aktívne podporuje krátkodobý a dlhodobý výskum a kompetencie v oblasti využívania jadrových vied a technológií v kontexte energetickej transformácie a úsilia EÚ o dekarbonizáciu svojho hospodárstva do roku 2050.

Dňa 4. apríla 2023 sa uskutoční aj informačné podujatie s názvom: Euratom Research in Action and Opportunities for Europe: EU Strategic Autonomy and the Future Energy Systems

Výzvy budú otvorené na FTO portále od 4. 4. 2023.

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/researchers-receive-eu132-million-through-new-euratom-research-and-training-work-programme-2023-2025-2023-03-17_en

Viac informácií:

Euratom Research and Training ProgrammeEN•••

Fusion energyEN•••

Regulation establishing the Euratom Programme 2021-2025EN•••

Young professionals in the nuclear fieldEN•••

Press contact:

EC Spokesperson for Research, Science and InnovationEN•••

Zdroj: EK, 17.3.2023, kas