HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nový európsky výskumný priestor: Rada EÚ prijala závery

Aktualita

Have you say on the European Research Area (ERA) roadmap - Aeneas : Aeneas

Rada EÚ prijala 1. decembra 2020 závery o zásadnej revízii Európskeho výskumného priestoru (ERA) v nadchádzajúcich rokoch. Tieto závery spolu s oznámením Európskej komisie s názvom „Nová éra výskumu a inovácie“ sú dvoma kľúčovými míľnikmi v úsilí o vybudovanie spoločného výskumného priestoru, ktorý je konkrétnejší a účinnejší pre výskumných pracovníkov, inovátorov a občanov v celej Európe.

Podľa Rady EÚ by nový ERA mala spájať kvalitný výskum a inovácie s príslušnými oblasťami politiky, najmä s európskym vzdelávacím priestorom a rôznymi priemyselnými ekosystémami.

V týchto záveroch Rada EÚ zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia a členské štáty spoluvytvárali a spoločne vykonávali nový ERA, ktorá umožňuje všetkým členským štátom EÚ, výskumným inštitúciám, vedcom, podnikom a občanom rovnaké výhody.

Rada EÚ zdôrazňuje dôležitosť stálej otvorenosti medzinárodnej spolupráce pri dosahovaní cieľov nového ERA a podpore úlohy Európy ako svetového lídra, ktorá prispeje k ďalšiemu prilákaniu talentov a investícií.

Osobitný dôraz sa kladie na užšiu koordináciu výskumu a inovácií v ERA medzi regionálnou, národnou a európskou úrovňou s cieľom maximalizovať vplyv investícií, dosiahnuť spoločné politické ciele a znížiť rozdiely v oblasti výskumu a inovácií v celej EÚ.

V záveroch Rady EÚ sa stanovujú nové ciele ERA. Definujú tiež niekoľko prioritných oblastí, v ktorých by sa mali prijať opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov.

Na záver Rada EÚ vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby v roku 2021 vypracovali politický program ERA a model viacúrovňového riadenia schopný plniť novú ERA.

Potreba novej vízie ERA bola uznaná v agende európskych lídrov na roky 2019 – 2024, ktorá zdôrazňuje, že „musíme zintenzívniť investície do zručností a vzdelávania ľudí, urobiť viac na podporu podnikania a inovácií a zvýšiť úsilie v oblasti výskumu, najmä riešením fragmentácie európskeho výskumu, vývoja a inovácií “.

Oznámenie Európskej komisie „Nová éra výskumu a inovácie“ bolo vydané 30. septembra 2020. Program Horizon Europe predpokladá kapitolu „Rozšírenie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ s minimálne 3,3 % z celkového rozpočtu programu Horizon Europe.

Viac informácií:

Závery Rady o novom európskom výskumnom priestore

Council conclusions on the New European Research Area

Commission Communication „A new ERA for research and innovation“

Zdroj: Rada Európy, zverejnené: 3.12.2020, autor: rpa