HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nový barometer európskych miest a regiónov

Aktualita

🇪🇺 CCRE CEMR (@CCRECEMR) | Twitter

Prvé vydanie barometra, uverejnené 12. októbra 2020, sa zameriava na dosah pandémie COVID-19. Regionálne a miestne samosprávy EÚ boli v prvej línii pri riešení zdravotnej krízy a ochrane ľudí. Správa ukazuje ich kľúčový význam aj z hľadiska obnovy hospodárstva. Osobitnú pozornosť venuje dosahu na najzraniteľnejšie skupiny v našich komunitách a prináša nové údaje vyplývajúce z aktuálneho prieskumu verejnej mienky o týchto otázkach.

V správe sa poukazuje na súvislosť medzi zdravím a hospodárstvom. Posudzuje sa v nej možný hospodársky vplyv opatrení týkajúcich sa obmedzenia pohybu (tzv. lockdown) zavedených v snahe zabrániť šíreniu vírusu. Poukazuje tiež na „nožnicový efekt“ v oblastí financií miestnych a regionálnych samospráv. Na jednej strane ich výdavky na zdravotníctvo, sociálne služby a civilnú ochranu prudko vzrástli. Na druhej strane ich príjmy z hospodárskej činnosti rýchlo klesajú.

Správa „Regionálny a miestny barometer EÚ“ je iniciatívou Európskeho výboru regiónov. Cieľom je každý rok v októbri ukázať stav regiónov a miest, obcí a vidieckych oblastí Európskej únie, pričom prvýkrát sa prieskum uverejňuje v roku 2020. Správa spája údaje a analýzy zo širokej škály zdrojov vrátane nových a jedinečných poznatkov z vlastnej činnosti výboru a jeho partnerstiev s ďalšími aktérmi.

Výročný regionálny a miestny barometer EÚ

2020 Barometer of Regions and Cities

Zdroj: https://cor.europa.eu, zverejnené: 14.10.2020, autor: rpa