HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Novinky v programe Horizont Európa v právnej a finančnej oblasti

Aktualita

Už v poradí deviaty Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie s názvom Horizont Európa (2021 – 2027) so sebou prináša pre úspešných príjemcov grantov niekoľko podstatných zmien v právnej a finančnej oblasti v porovnaní s programom Horizont 2020.

Základným rámcom upravujúcim práva a povinnosti príjemcov a poskytovateľa grantov z tohto programu je tak ako aj v programe Horizont 2020 modelová grantová zmluva (tzv. Model Grant Agreement – MGA). Nové programovacie obdobie prináša jeden spoločný model modelovej grantovej zmluvy pre všetky komunitárne programy EÚ (tzv. korporátna grantová zmluva) s cieľom sprehľadniť a zjednodušiť čerpanie prostriedkov z priamo aj nepriamo riadených európskych programov. Napriek tomu, že MGA ešte nie je sfinalizovaná, už teraz vieme, že nová korporátna grantová zmluva zjednotí terminológiu ako aj pravidlá jednotlivých programov, pričom pre každý z programov budú existovať špecifiká obsiahnuté v jednej z povinných príloh k zmluve.

Poďme sa pozrieť na hlavné zmeny, ktoré v tejto súvislosti príjemcov čakajú v novom programe Horizont Európa.

Nová štruktúra zmluvy

Nové programovacie obdobie prináša novú štruktúru modelovej grantovej zmluvy, ktorá sa premietne do všetkých komunitárnych programov EÚ. Základ zmluvy bude tvoriť korporátna časť spoločná pre všetky programy. Novinkou bude tzv. Datasheet obsahujúci špecifické informácie o projekte (konzorcium, výška grantu, časové obdobie a pod.). Základné telo zmluvy bude členené do siedmich hlavných kapitol s jednotlivými článkami. Číslovanie článkov ostáva nezmenené a ustanovenia ohľadom oprávnenosti nákladov sa budú opäť nachádzať v článku č. 6. Väčšina príloh ostáva rovnaká ako v programe Horizont 2020, novinkou je však príloha č. 5 Špeciálne pravidlá, ktorá bude obsahovať špecifiká nefinančného charakteru pre program Horizont Európa (napr. etika, bezpečnosť, IPR, diseminácia a komunikácia, špecifiká jednotlivých schém ako napr. EIC, MSCA, EIT-KIC a i.).

Nová kategorizácia nákladov projektu

Nový program prináša zmenu v kategorizácii nákladov projektu ako aj v terminológii. Základné skupiny nákladov prechádzajú z programu Horizont 2020 bez zmeny: A. Mzdové náklady a B. Náklady na subkontrakting. Skupina nákladov, ktorá sa v programe Horizont 2020 nazývala Iné priame náklady bude v programe Horizont Európa nazvaná ako C. Náklady obstarania (jej zloženie sa však nemení, aj naďalej budú pod ňu patriť kategórie Cestovné, Stroje a zariadenia a Iné tovary, práce a služby). Zavádza sa veľká skupina nákladov, ktoré sa v programe Horizont 2020 vyskytovali pod názvom špecifické náklady – v novom programe budú mať názov D. Ostatné nákladové kategórie. Budú pod ňu spadať náklady ako Finančná podpora tretím stranám, Interne fakturované tovary a služby, Prístup k výskumnej infraštruktúre a i.

Paušálna sadzba pre výpočet nepriamych nákladov ostáva rovnaká (25% priamych nákladov bez subdodávok, podpory tretím stranám, interne fakturovaných tovarov a služieb a ostatných špecifických nákladov, ktoré už obsahujú nepriame náklady). Pre výpočet nepriamych nákladov sa zo vzorca vypúšťajú jednotkové náklady, ktoré budú po novom túto réžiu zahŕňať.

Prechod na denné sadzby

Asi najviac citeľnou zmenou bude pre príjemcov pri vykazovaní personálnych nákladov (ktoré tvoria väčšinu vykazovaných nákladov v projektoch) prechod z hodinovej na dennú sadzbu pri výpočte oprávnených mzdových nákladov za reportovacie obdobie. Nová MGA prichádza so zjednodušením – upúšťa sa od možnosti výberu medzi ročnou a mesačnou hodinovou sadzbou, či medzi spôsobom výpočtu produktívnych hodín (1720, individuálne, štandardné), keďže tento systém bol pre príjemcov pomerne komplikovaný čoho dôsledkom bolo veľa chybne vykázaných nákladov.

Výpočet oprávnených mzdových nákladov bude pozostávať z dvoch základných rovníc. Výpočtu dennej sadzby pri použití 215 pracovných dní (čo je ekvivalent 1720 ročných produktívnych hodín z programu Horizont 2020) a jej prenásobením počtom dní strávených na projekte.

Rovnako tak nastávajú zmeny v projektovom odmeňovaní – ruší sa tzv. dodatočné odmeňovanie. V projekte bude môcť príjemca vykázať nižšiu z dvoch vypočítaných sadzieb (národné projekty vs. projekty programu Horizont Európa). Zavádza sa tzv. „fall-back option“, ktorá za istých okolností umožňuje zahrnúť do výpočtu dennej sadzby aj odmeny.

Audity – lepšia kontrola, nie viac kontroly

Hlavnou novinkou v auditoch projektov programu Horizont Európa je zavedenie tzv. SPA auditov (System and Process Audit) a väčší dôraz a spoliehanie sa na už realizované audity. SPA audity sa budú týkať auditu procesov a kontrolných mechanizmov inštitúcie, nie finančných výkazov projektu. Budú sa týkať približne stovky najväčších inštitúcií čo do počtu realizovaných projektov a výšky príspevku z EK. V prípade tzv. cross-reliance sa bude vychádzať v prípade už realizovaného auditu z existujúcej správy z auditu s cieľom vyhnúť sa duplicitám. V prípade povinnosti prvostupňového auditu sa mení výška príspevku z EK, ktorá ju stanovuje ako aj spôsob jej výpočtu.

Diseminácia a lepšie využitie výsledkov projektu

Zavádza sa povinné zverejnenie výsledkov projektu tretím stranám na Horizon Results Platform, v prípade ak nedôjde do jedného roka po skončení projektu k využitiu jeho výsledkov. Progres využívania výsledkov projektu bude EK mapovať prostredníctvom štruktúrovaného dotazníka. Viac v prezentácii EK tu.

Práva duševného vlastníctva

Cieľom zavedenia tzv. Results Ownership List-u bude sprehľadniť vlastníctvo výstupov, čo môže urýchliť využitie výsledkov v praxi. Niektoré pracovné programy budú zavádzať tzv. Public Emergency Provision pre svoje projekty s cieľom zabezpečiť prístup k výsledkom potrebných na riešenie krízového stavu.

Viac informácií o všetkých podstatných zmenách, ktoré nastanú príchodom nového programu Horizont Európa je zrozumiteľnou formou prezentovaných vo videu (Rozdiely oproti programu Horizont 2020 v oblasti právnej a finančnej) z Kick-off dňa pre program Horizont Európa, ktorý sme organizovali 29.10.2020.

Užitočné odkazy:

Modelová grantová zmluva pre Horizont 2020

Prezentácia EK z 9.10.2020 o zmenách v MGA

Zdroj: EK, zverejnené: 22.12.2020, autor: lda