HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nové publikácie Európskej komisie k výskumu biometánu a obnoviteľných palív (REPowerEU)

Aktualita

Generálne riaditeľstvo EK pre vedu a výskum (DG RTD) zverejnilo s súvislosti s plánom REPowerEU novú publikáciu sumarizujúcu výstupy medzinárodných výskumných projektov zameraných na biometán a obnoviteľné palivá – Innovative biomethane for REPowerEU. Publikácia prináša informácie o dôležitých projektoch podporených v tejto oblasti výskumu z programu Horizont 2020 a Horizont Európa.

Energetická bezpečnosť Európy je pod tlakom rastúcich nákladov, zmeny klímy, domácej a medzinárodnej energetickej politiky a medzinárodných konfliktov. Biometán – zemný plyn vyrábaný z obnoviteľných zdrojov, ako je komunálny a poľnohospodársky odpad – ponúka spoľahlivé palivo, ktoré môže uspokojiť energetické potreby občanov. Tento informačný balík o projektoch predstavuje výskumné aktivity, ktoré sa vykonali s cieľom rozvíjať európske odvetvie biometánu, zvyšovať energetickú bezpečnosť a pomáhať pri plnení ambícií EÚ v oblasti konkurencieschopného nízkouhlíkového hospodárstva.

Innovative biomethane

Európska komisia v máji 2022 uverejnila plán REPowerEU, ktorého cieľom je dosiahnutie nezávislosti Európy od ruských fosílnych palív urýchlením prechodu EÚ na čistú energiu.

Plán REPowerEU pomáha EÚ:

  • šetriť energiou,
  • vyrábať čistú energiu,
  • diverzifikovať európske dodávky energie.

Európska komisia vďaka plánu REPowerEU ochránila občanov a podniky EÚ pred nedostatkom energie, podporila Ukrajinu oslabením ruského vojnového úsilia a urýchlila prechod na čistú energiu. Vzhľadom na vojnu Ruska proti Ukrajine, ako aj zvýšenú frekvenciu výskytu extrémnych javov súvisiacich s klímou je prechod EÚ na spravodlivú zelenú a digitálnu spoločnosť ešte naliehavejší. V rámci plánu REPowerEU Komisia uverejnila oznámenie o stratégii EÚ v oblasti slnečnej energie a určila, ako možno prostredníctvom výskumu a inovácií pomôcť pri plnení cieľov v oblasti technológií, ako sú veterná energia, tepelné čerpadlá, biometán, vodík a vo všeobecnosti pri plnení cieľov zníženia spotreby materiálov a recyklovateľnosti zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozrite si tiež:

Zdroj: DG RTD, 5.6.2023, mit

#REPowerEU#HorizonEU