HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nové kompetenčné centrum „High Performance Computing“ v Rakúsku

Aktualita

Zľava: prorektor Nikolaus Hautsch (Univerzita vo Viedni), Claudia Blaas-Schenner (VSC), Irene Schicker (GeoSphere Austria), spolkový minister Martin Polaschek. Zdroj: https://www.tuwien.at

Technická univerzita vo Viedni (TU Wien) informovala vo svojej tlačovej správe z 10. júla 2023 o zahájení činnosti nového kompetenčného centra vysokovýkonnej výpočtovej techniky (High Performance Computing)Rakúsku.

Od roku 2011 investovalo Rakúsko do vysokovýkonnej výpočtovej techniky približne 120-miliónov EUR.

Martin Polaschek , rakúsky spolkový minister školstva, vedy a výskumu (BMVWF) uviedol: „Vysokovýkonné počítače sú predpokladom pre spracovanie enormného množstva údajov, ktoré sú potrebné pre výskum v dôležitých oblastiach budúcnosti. To z nich robí dôležitú súčasť rakúskej výskumnej infraštruktúry a nevyhnutný nástroj pre výskumníkov v Rakúsku a Európe. Od roku 2011 sa do tejto oblasti budúcnosti celkovo investovalo približne 120-miliónov EUR, z toho 70-miliónov EUR len za posledný rok, a do Rakúska bola privezená najnovšia technológia s vysokovýkonnými počítačmi ako je VSC-5.“

Okrem vysokovýkonných počítačov  je Rakúsko zapojené od roku 2018 aj do európskej vysokovýkonnej počítačovej spoločnosti „EuroHPC Joint Undertaking“ (JU). Inštitúciu „EuroHPC“ financuje z 50 % a z 50 % zúčastnené členské štáty, vrátane Rakúska, formou príspevku a tiež vo forme projektov. V súvislosti s implementáciou „EuroHPC“ sa plánuje zriadenie národných kompetenčných centier HPC (projekty EuroCC). V rámci prvého projektového obdobia (EuroCC-1, 2020 až 2022) bolo v Rakúsku zriadené aj kompetenčné centrum (HPC.)

Martin Polaschek, rakúsky spolkový minister školstva, vedy a výskumu (BMVWF) ďalej dodal: „Prostredníctvom „Kompetenčného centra pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku“ (High Performance Computing) ​​spájame know-how v tejto oblasti a vytvárame centrálny kontaktný bod pre vedu a podnikanie.“

„Rakúske kompetenčné centrum EuroCC Austria“ zastupuje „Advanced Computing Austria“ (ACA GmbH) so sídlom na „Technickej univerzite vo Viedni“ (TU Wien). Cieľom tohto centra je uľahčiť prístup k vysokovýkonným počítačom (HPC) a znalostiam potrebným pre využitie v oblasti vedy a výskumu, verejnej správy a podnikania a podporovať užívateľov pri riešení problémov pomocou (HPC). To by malo sprístupniť širšej skupine používateľov možnosti spojené s (HPC) a vytvoriť tak technickú a ekonomickú pridanú hodnotu pre národný a európsky hospodársky a výskumný priestor (EVP).

Na základe iniciatívy EuroCC-2 podporovanej „Spolkovým ministerstvom školstva, vedy a výskumu“ (BMVWF) „Spolkovým ministerstvom pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie“(BMK), prebieha v súčasnosti druhé projektové obdobie na pokračovanie vytvárania ďalších národných kompetenčných centier.

Dr. Claudia Blaas-Schenner, „Vienna Scientific Cluster“ (VSC) vysvetlila: „Spolkové financovanie v oblasti (HPC) umožňuje všetkým výskumným tímom v Rakúsku prístup k výpočtovým zdrojom vo „Vienna Scientific Cluster“ (VSC). Na európskej úrovni umožňuje účasť na spoločnom podniku (EuroHPC) a konzorciu „LEONARDO“, prístup k počítačom „petascale“ a „pre-exascale“ a prístup k expertnej sieti kompetenčných centier (EuroCC).“

V druhej projektovej etape sa pripravuje interakcia so start-upmi, malými a strednými podnikmi (MSP) a priemyslom s prezentáciou možností využitia (HPC). Iniciatíva EuroCC-2 zahŕňa zriadenie 33 národných centier excelentnosti v celej Európe, z ktorých každé bude pôsobiť ako národné centrum odborných znalostí a zdrojov (HPC). Kompetenčné centrá budú poskytovať aj ďalšie služby ako sú školenia, užívateľská podpora a prístup k infraštruktúre (HPC). EuroCC-2 zahŕňa aj vytvorenie európskej siete (HPC) kompetenčných centier, ktoré umožnia spoluprácu a výmenu poznatkov „Best Practices“  a osvedčených postupov.

Pokiaľ ide o aplikácie, výhody projektu popisuje situáciu Dr. Irene Schicker „GeoSphere Austria“ (Spolkový ústav pre geológiu, geofyziku, klimatológiu a meteorológiu) nasledovne: „V rámci svojich výskumných projektov využíva „GeoSphere Austria“ zdroje EuroHPC. Ide napríklad o iniciatívu „Európskej únie“ (EÚ) (Destination Earth Initiative) na vývoj digitálnych dvojčiat našej planéty. Pomocou výpočtového výkonu (HPC) dokážeme predpovedať extrémne poveternostné udalosti s veľmi dobrým priestorovým rozlíšením, predpovedať zaťaženie elektrickej siete na niekoľko nasledujúcich dní a vytvárať na mieru šité prognózy mobility pre využívanie verejnej dopravy.“

Projekt EuroCC-2 s rakúskou účasťou je významným krokom k cieľu „Európskej únie“ (EÚ) stať sa svetovým lídrom v oblasti (HPC). Poskytnutím prístupu k špičkovým zdrojom a odborným znalostiam umožní (HPC) výskumným pracovníkom EuroCC-2, akademickej obci a odborníkom z priemyslu riešiť zložité vedecké a technické výzvy a podporiť inovácie a hospodársky rast v celej Európe.

EuroCC-2 sleduje cieľ čo najviac zjednodušiť a nekomplikovať prístup k systémom (HPC) aj pre (MSP) a ukázať potenciálnym používateľom možnosti (HPC) pre ich oblasti výskumu. Okrem toho „Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu“ (BMVWF) podporuje účasť aj v konzorciu „LEONARDO“ Taliansku. Inaugurácia vysokovýkonného počítača „LEONARDO“, jedného z najvýkonnejších (HPC) systémov na svete, prebehla v Taliansku v jeseni minulého roku.

Tieto a ďalšie iniciatívy sú súčasťou dlhodobých investícií „Spolkového ministerstva školstva, vedy a výskumu“ (BMVWF) v posledných rokoch a desaťročiach do e-infraštruktúr, ako sú (HPC) stroje, dátové centrá a vedecké siete. Boli nainštalované rôzne (HPC) systémy (najmä VSC a systémy univerzít), veľkosti v rozsahu „Petaflop“ a takmer 100 000 jadier a bola umožnená aj účasť na najväčších európskych počítačových systémoch v rámci EuroHPC.

„Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu“ (BMVWF) financuje, ako základný prvok elektronickej infraštruktúry pre vedu a výskum, najväčší rakúsky výskumný počítač. „Vienna Scientific Cluster“ (VSC) je vysokovýkonný počítačový klaster, ktorý prevádzkuje spoločne 6 univerzít. Vedcom a výskumníkom v Rakúsku ponúka prístup k výkonnému výpočtovému výkonu pre komplexné výpočty a simulácie.

Viac informácií:

Hochleistungsrechnen nimmt in Österreich volle Fahrt auf

Zdroj: https://www.tuwien.at, zverejnené: 26. 9. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa