HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová výzva „Matching“ granty

Aktualita

Výzva „Matching“ granty. Zdroj: VAIA

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vyhlásila 23. 6. 2023 výzvu „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce.

Cieľom výzvy je podporiť a motivovať spoluprácu a spoločné projekty medzi výskumnými organizáciami a súkromným sektorom, a to prostredníctvom príspevku, ktorý bude reflektovať ich zrealizovanú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja v minulosti. Podporu získanú z matching grantov budú môcť žiadatelia využiť na nákup alebo zlepšenie výskumnej infraštruktúry a prístrojového vybavenia, čo zvyšuje potenciál budúcej spolupráce výskumných organizácií a súkromného sektora.

Celková alokácia výzvy bez DPH je 32,62-mil. EUR. Otvorená bude v dvoch kolách. Aktuálne prvé kolo sa uzatvorí 27. 9. 2023. Druhé kolo výzvy bude otvorené v prípade nevyčerpania alokácie v prvom kole od 27. 6. 2024 do 26. 9. 2024.

Výzva je súčasťou Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja.

Viac informácií:

„Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce

Zdroj: VAIA, zverejnené: 26. 6. 2023, autor: rpa