HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová výzva k radiačnej ochrane v rámci EJC CONCERT zverejnená

Aktualita

Bola zverejnená nadnárodná výzva na predkladanie návrhov na tému „Výskum na ochranu pred žiarením v Európe“ v rámci EJP CONCERT.

Spoločný európsky program (EJC)  pre integráciu výskumu v oblasti radiačnej ochrany (skratka: Concert) si kladie za cieľ prispieť k udržateľnej integrácii európskych a národných výskumných programov v oblasti radiačnej ochrany.

CONCERT zahajuje prvú medzinárodnú výzvu na predkladanie návrhov na podporu inovatívnych výskumných projektov v oblasti radiačnej ochrany. Ciele tejto výzvy sú:

   –  Podporiť nadnárodné výskumné projekty, ktoré kombinujú inovatívne prístupy v oblasti radiačnej ochrany v súlade s výskumnými priorítami Concertu;
   –  Aktívne integrovať E & T aktivity a spoluprácu s vysokými školami v multidisciplinárnych výskumných projektoch;
    – Optimálne využívanie výskumných infraštruktúr.

Návrhy projektov musia zahŕňať multidisciplinárny a nadnárodný výskum. Návrhy projektov musia pokryť jednu z nasledujúcich oblastí, ktoré sú vhodné do tejto výzvy:

    – Zlepšenie hodnotenia zdravotných rizík spojené s nízkou mierou dávky / dávka žiarenia.
    – Zníženie neistoty pri posúdení radiologických rizík na človeka a ekosystém a riadenie rizík počas mimoriadnych jadrových udalostí a súčasnej situácie expozície vrátane NORM.

Návrhy musia jasne preukázať potenciálny vplyv na radiačnú ochranu v Európe, ako aj pridanú hodnotu nadnárodnej spolupráce.

Navyše, každý návrh by mal zvážiť, podľa potreby vhodnosť týchto aspektov:

   – Vzdelávanie a odborná príprava.
   – Zabezpečovanie kvality, Open Accessu a infraštruktúry.

Iba nadnárodné projekty budú financované. Každý návrh musí obsahovať najmenej tri právne subjekty. Každý z týchto troch subjektov musí mať sídlo v inom členskom štáte EÚ alebo pridruženej krajine programu Euratom. Všetky tri právne subjekty musia byť navzájom nezávislé.

Financované projekty musia byť dokončená najneskôr do 31. decembra 2019.

Keď budú predložené návrhy spoločnými výskumnými skupinami z niekoľkých krajín/regiónov, požiadavky na financovanie budú odlišovať úspešného príjemcu CONCERTu a jeho prepojené tretie strany na jednej strane a tretie strany, ktoré budú využívať finančnú pomoc na strane druhej. Konkrétne to znamená, že tretie strany budú financovanie z tejto nadnárodnej výzvy, v prípade, že tiež si zabezpečia finančnú podporu (spolufinancovanie) od príjemcu z CONCERTu alebo budú spojené s tretími stranami. Účastníkom, ktorí nepatria do žiadnej z vyššie uvedených organizácií sa dôrazne odporúča, aby kontaktovali svoje príslušné národné organizácie zúčastňujúce sa v CONCERTe (CONCERT prijímajúce organizácie alebo ich prepojené tretie osoby) pred začatím prípravy návrhu, aby posúdili riešenie financovania.

 
Všeobecné informácie

Text výzvy, návrh šablóny, pokyny pre žiadateľov a zoznam národných kontaktných bodov sú k dispozícii na tejto stránke.

Výskumný projekt konzorcia, ktoré má v úmysle predložiť nadnárodný návrh, by sa mal zaregistrovať čo najskôr na https://www.pt-it.de/ptoutline/application/CONCERT2016, kliknutím na tlačidlo „registrácia“ a sledovať pokyny. Elektronické podávanie návrhov je povinné na: https://www.pt-it.de/ptoutline/application/CONCERT2016.

Kontaktná osoba sekretariátu pre túto výzvu:
Dr. Monika Frenzel
EJPConcertCalls@agencerecherche.fr

 
Uzávierka prihlášok

Elektronická uzávierka podávania návrhov: 02-August-2016 17:00 CET (bruselského miestneho času).