HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová politika Komisie v oblasti kozmického priestoru

Aktualita

Kozmické programy EÚ už poskytujú služby, z ktorých majú úžitok milióny ľudí. Európsky kozmický priemysel je silný a konkurencieschopný, vytvára pracovné miesta a obchodné príležitosti pre podnikateľov. Dnešný návrh novej politiky v oblasti kozmického priestoru posilní vytváranie nových služieb a podporí vedúce postavenie Európy v kozmickom priestore.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič k tomu povedal: „Európska únia je kľúčovým hráčom politiky v oblasti kozmického priestoru. Na tom chceme stavať a túto vedúcu úlohu strategicky využívať pri tvorbe pracovných miest a rastu, ako aj pri dosahovaní našich spoločných politických priorít: bezpečnosti, zmeny klímy, dopravy, dátového hospodárstva, zvládania prírodných katastrof. Vyžaduje si to spoluprácu s našimi partnermi a zainteresovanými stranami na európskej a medzinárodnej úrovni. Spoločné vyhlásenie EÚ – ESA o „spoločnej vízii a spoločných cieľoch pre budúcnosť Európy v kozmickom priestore“, ktoré sa má podpísať dnes popoludní je ďalším dôležitým krokom v tomto smere.“

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, v tejto súvislosti povedala „Aplikácie založené na kozmických technológiách menia náš život, naše hospodárstvo aj náš priemysel. Kozmický priemysel je kľúčovým odvetvím európskeho hospodárstva a strategickou výhodou, ktorá podporuje autonómnosť Európy pri pôsobení na celosvetovej úrovni.Ak si však má udržať vedúce postavenie, potrebuje viac podnikateľov a viac súkromných investícií. Preto by som priemyselnému odvetviu, začínajúcim podnikom a investorom chcela poslať tento odkaz: kozmický priestor je dôležitý a naše pôsobenie v tejto oblasti je beh na dlhú trať.

Kozmické programy EÚ už poskytujú služby, ktoré sú nevyhnutné pre každodenný život každého občana. Údaje z kozmického priestoru sú potrebné pri používaní mobilného telefónu, pri jazde autom s navigačným systémom, pri leteckej doprave alebo sledovaní satelitnej televízie. Zohrávajú rozhodujúcu úlohu aj pri ochrane kľúčových infraštruktúr, ako sú napríklad elektrárne, inteligentné siete alebo dokonca aj bankové transakcie. Údaje z kozmického priestoru pomáhajú pri riadení hraníc a záchrane života na mori. Zlepšujú našu reakciu na zemetrasenia, lesné požiare a záplavy. Umožňujú poľnohospodárom plánovať dopredu. Pomáhajú chrániť životné prostredie a monitorovať zmenu klímy.

Európska stratégia v oblasti kozmického priestoru reaguje na rastúcu globálnu konkurenciu, zvyšujúce sa zapojenie súkromného sektora a významné technologické zmeny. Komisia navrhuje celý rad opatrení s cieľom umožniť Európanom naplno využiť výhody, ktoré ponúka kozmický priestor, vytvoriť správny ekosystém pre rast začínajúcich podnikov pôsobiacich v oblasti kozmického priestoru, podporiť vedúce postavenie Európy v oblasti kozmického priestoru a zvýšiť jej podiel na svetových trhoch v tejto oblasti.

Čo najlepšie využívanie kozmického priestoru pre našu spoločnosť a hospodárstvo

Keďže infraštruktúra kozmických programov EÚ je kvalitne rozvinutá, dôraz sa musí presunúť na zabezpečenie využívania údajov z kozmického priestoru vo verejnom aj v súkromnom sektore. Kozmické programy EÚ poskytnú dodatočné služby, ktoré budú prínosom k spoločným európskym prioritám, ako je bezpečnosť a obrana, ale aj boj proti zmene klímy. Komisia bude podporovať využívanie programu Galileo v mobilných zariadeniach a kritickej infraštruktúre a zlepší prepojenosť v odľahlých oblastiach. S cieľom vytvoriť služby a aplikácie uľahčí inovačným spoločnostiam a začínajúcim podnikom prístup k údajom z kozmického priestoru prostredníctvom špecializovaných priemyselných platforiem.

Podpora rozvoja konkurencieschopného a inovačného európskeho odvetvia kozmického priestoru

Európsky kozmický priemysel si musí udržať vedúce postavenie v oblasti rýchlo sa vyvíjajúcich prelomových inovácií, vznikajúcich nových obchodných modelov a rastúcej celosvetovej konkurencie. Financovanie EÚ sa bude výraznejšie orientovať na podnikateľov v oblasti kozmického priestoru pri začínaní a rozširovaní podnikania na jednotnom trhu. Komisia bude okrem toho podporovať viac súkromných investícií pre takéto začínajúce podniky, najmä v kontexte Investičného plánu pre Európu a pripravovaného fondu v oblasti rizikového kapitálu. Bude takisto podporovať vytváranie európskych priemyselných centier a zoskupení zameraných na kozmos v európskych regiónoch.

Zachovanie strategickej autonómnosti Európy a posilnenie jej globálnej úlohy v oblasti kozmického priestoru

Autonómny prístup Európy do kozmického priestoru a k jeho využívaniu je strategickým prvkom vykonávania politík EÚ, nášho priemyslu a podnikania, ako aj našej bezpečnosti, obrany a strategickej autonómnosti. Najväčším európskym inštitucionálnym zákazníkom je Európska únia, ktorá v nasledujúcich 10 až 15 rokoch plánuje v rámci svojich programov Galileo a Copernicus vypustiť viac ako 30 satelitov. Je to príležitosť najmä pre hospodársku životaschopnosť budúcich nosných rakiet postavených v Európe, ako napríklad Ariane 6 a VEGA C. Komisia bude pôsobiť ako inteligentný zákazník, ktorý zoskupuje svoje potreby služieb v oblasti vypúšťania rakiet. Bude takisto ďalej podporovať prístup európskych spoločností ku svetovým trhom. Vychádzajúc zo súčasnej iniciatívy začína pracovať na komplexných službách EÚ týkajúcich sa informovanosti o situácii v kozmickom priestore na ochranu kritickej kozmickej infraštruktúry pred kozmickým odpadom, kozmickým počasím a kybernetickými útokmi. Prostredníctvom pripravovaného Európskeho obranného akčného plánu Komisia otvorí aj iniciatívu vládnej satelitnej komunikácie GovSatCom s cieľom zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a nákladovo efektívne služby satelitnej komunikácie pre EÚ a vnútroštátne verejné orgány. Vzhľadom na potrebu intenzívnej spolupráce s našimi globálnymi partnermi bude Komisia spolu s vysokou predstaviteľkou a členskými štátmi podporovať a chrániť využívanie kozmického priestoru pre budúce generácie.

Popoludní 26. októbra EÚ a Európska vesmírna agentúra podpíšu spoločné vyhlásenie, aby vyjadrili svoju spoločnú víziu európskej politiky v oblasti kozmického priestoru. Ide o prvé takéto vyhlásenie dokazujúce dôležitosť, akú obe inštitúcie pripisujú úzkej a integrovanej spolupráci pri skutočne európskom prístupe ku kozmickému priestoru. 

Súvislosti

Európa ako celok [členské štáty, Európska vesmírna agentúra, Európska organizácia pre využitie meteorologických satelitov (EUMETSAT) a EÚ] je významným globálnym hráčom v oblasti kozmického priestoru. Ide o silný a konkurencieschopný priemysel, napríklad v oblasti satelitov, nosných rakiet a súvisiacich služieb/činností. Európsky kozmický priemysel zamestnáva viac než 230 000 pracovníkov a vytvára pridanú hodnotu odhadovanú na 46 až 54 miliárd EUR. Európa vyrába tretinu svetových satelitov. Vďaka prelomovým technológiám a prieskumným misiám dosiahla mnohé úspechy v kozmickom priestore.

V rokoch 2014 – 2020 investuje EÚ 12 miliárd EUR do rozvoja vysokokvalitných kozmických projektov. Program Copernicus, popredný poskytovateľ údajov získaných pozorovaním Zeme na celom svete, už pomáha pri zachraňovaní života na mori, zlepšuje našu reakciu na prírodné katastrofy, ako sú napríklad zemetrasenia, lesné požiare alebo záplavy, a umožňuje poľnohospodárom lepšie riadiť pestovanie plodín. Program Galileo, vlastný európsky globálny navigačný satelitný systém bude autonómnym a prepojeným vozidlám, železniciam, letectvu a iným odvetviam už čoskoro poskytovať presnejšie a spoľahlivejšie informácie o polohe a čase. Európska geostacionárna navigačná prekrývacia služba (EGNOS) poskytuje navigačné služby na záchranu života používateľom leteckej, námornej a pozemnej dopravy na väčšine územia Európy.

Niekoľko inovačných začínajúcich podnikov už využíva satelitné údaje, napríklad s cieľom umožniť poľnohospodárom účinnejšie monitorovať polia (FieldSense, víťaz projektu Copernicus Masters v roku 2014), využívať lokalizačné údaje pre aplikácie v rámci internetu vecí (Geko navsat, víťaz ceny GSA v rokoch 2014 a 2015) alebo zabezpečiť námorné záchranné bezpilotné lietadlá (Sincratech, víťaz ceny Satnav v roku 2015).