HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová Európska stratégia pre chemické látky hovorí aj o udržateľnosti

Aktualita

Európska komisia zverejnila 14. októbra 2020 svoju novú stratégiu  „Chemikálie – stratégia udržateľnosti“ – dlhodobá vízia pre udržateľnosť vo výrobe chemických látok je neoddeliteľnou súčasťou úsilia EÚ o bezemisnú ekonomiku, čo je kľúčovým záväzkom Európskej zelenej dohody (Green Deal).

Chemické látky sú v súčasnosti nevyhnutné pre blahobyt, vysokú životnú úroveň a pohodlie modernej spoločnosti. Využívajú sa prakticky vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, v odvetviach od poľnohospodárstva, zdravotníctva, energetiky, priemyslu až po mobilitu a bývanie. Na druhej strane vyvolávajú mnohé problémy s odpadom a toxickým zaťažením životného prostredia.

Chemicals strategy visual

Stratégia si dáva za cieľ:

 1. podporiť inovácie v oblasti bezpečných a udržateľných chemických látok,
 2. posilniť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečnými chemikáliami.

V rámci stratégie sa EK zävazuje o. i. implementovať rôzne opatrenia v rámci právnych predpisov EÚ o chemikáliách a podpore inovácií, napríklad:

 • Posilnenie zásad EÚ „žiadne údaje, žiadny trh“ a „znečisťovateľ platí“. Vďaka politike nulovej tolerancie v prípade nesúladu bude mať agentúra ECHA väčšiu právomoc zrušiť registračné čísla subjektov, ktoré nie sú v súlade s predpismi.
 • Navrhovanie nových tried a kritérií nebezpečnosti v nariadeniach CLP zameraných na toxikológiu, perzistenciu, mobilitu a bioakumuláciu životného prostredia. Posilnením legislatívnych požiadaviek budú mať príslušné orgány členských štátov k dispozícii viac informácií, ktoré im umožnia vykonávať komplexné hodnotenia environmentálnych rizík pre jednotlivé látky.
 • Rozšírenie prístupu všeobecného riadenia rizík na spotrebiteľské výrobky s cieľom zabezpečiť, aby neobsahovali chemikálie, ktoré spôsobujú rakovinu, génové mutácie, nepriaznivé reprodukčné účinky (CMR) alebo sú perzistentné a bioakumulatívne v životnom prostredí. Nakoniec sa tento prístup k hodnoteniu rizika rozšíri na chemikálie, ktoré tiež ovplyvňujú imunitný, neurologický a / alebo dýchací systém, a na tie, ktoré majú orgánovú toxicitu.
 • Zavedenie právne záväznej identifikácie nebezpečnosti endokrinných disruptorov (ED) a zaistenie ich zákazu v spotrebiteľských výrobkoch.   Ďalšia ochrana sa dosiahne zavedením ED v rámci REACH ako kategórie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC).
 • Posudzuje, ako zaviesť faktory hodnotenia zmesí do hodnotení  chemickej bezpečnosti látok podľa nariadenia REACH.   Zavedením nových alebo posilnením existujúcich ustanovení Komisia dúfa, že zachytí kombinované účinky v ďalších príslušných právnych predpisoch, ako sú potraviny, voda, kozmetika atď.
 • Zákaz konkrétneho použitia per- a polyfluóralkylových látok ( PFAS ) a použitie iba v prípade, že je to pre spoločnosť nevyhnutné. Ďalej sa kladie dôraz na sanáciu PFAS v prostrediach v Európe aj globálnejšie s dôrazom na financovanie inovácií, ktoré majú nahradiť PFAS v rámci programu Horizont Európa.
 • Iniciatívy na zjednodušenie opatrení v rámci európskych právnych predpisov o chemikáliách so zameraním na verejnú transparentnosť, vstupy od odborných skupín a koordinačné mechanizmy.   Bude poukázané na začlenenie poznatkov získaných pri praktickej implementácii procesu autorizácie a obmedzenia REACH.
 • Podpora investícií a inovatívnych kapacít na výrobu a používanie chemikálií, ktoré sú bezpečné a udržateľné z hľadiska návrhu a počas celého ich životného cyklu
 • Podpora odolnosti EÚ pri dodávkach a v udržateľnosti výroby kritických chemikálií
 • Zohrávanie vedúcej úlohy v globálnom meradle presadzovaním a podporou vysokých štandardov a nevyvážaním chemikálií zakázaných v EÚ

Dokument nájdete na adrese:    Chemicals Strategy for Sustainability – Towards a Toxic-Free Environment, Brussels, 14.10.2020,COM(2020) 667 final

Ďalšie informácie vrátane podporných dokumentov a súvisiacich tém nájdete na tejto adrese.

Zdroj: EK, 20.10.2020, kas