HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nová európska inovačná agenda s cieľom urýchliť vývoj a rozšírenie inovácií v celej Európe

Aktualita

Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Začiatkom leta EÚ vydala nový plán na podporu „deep-tech“ a ďalších inovácií. Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, vysvetlila cieľ.

Inovácie sú nevyhnutné na zvládnutie dvojitého zeleného a digitálneho prechodu a na zabezpečenie strategickej autonómie EÚ. Nová európska inovačná agenda, ktorú Komisia prijala v júli 2022, má za cieľ uvoľniť inovačný potenciál Európy a zabezpečiť jej vedúcu úlohu na globálnej inovačnej scéne, aby sa stala miestom, kde špičkové technologické inovácie vytvárajú špičkové riešenia na celom kontinente.

Je to výsledok úzkej spolupráce s našimi zainteresovanými stranami – inovátormi – ktorí sú ochotní a schopní viesť novú vlnu inovácií: „špičkovú technologickú inováciu“, založenú na podstatných vedeckých alebo inžinierskych výzvach. Hovoria svetu, že Európa má konkurenčné výhody na to, aby sa stala globálnou veľmocou pre špičkové technologické inovácie a start-upy pre ďalšiu generáciu výskumníkov, zakladateľov a inovátorov, ktorí ich môžu v Európe vytvoriť a rozšíriť.

Nová európska inovačná agenda zdôrazňuje naše odhodlanie hľadať riešenia najpálčivejších spoločenských a ekonomických výziev. Jeho ekonomický, obchodný a sociálny dopad pocítime všade, pretože cieľom špičkových technologických podnikov je poskytnúť hmatateľné riešenia našich najzložitejších výziev.

Úspešné špičkové technologické podniky využívajú kombináciu talentov na zvládnutie výzvy vrátane vedcov, inžinierov a podnikateľov. Sú v centre komplexného inovačného ekosystému, ktorý zahŕňa aj vlády, akademické inštitúcie, rizikový kapitál a veľké podniky. V roku 2020 priniesol tím BioNTech a Pfizer prvú vakcínu proti COVID-19 z genetickej sekvencie na trh za menej ako rok, čím demonštroval silu tohto ekosystému. Aj keď tieto spoločnosti dosiahli pozoruhodné úspechy bezprecedentnou rýchlosťou, ťažili z úsilia mnohých ďalších v ekosystéme.

Ako ukazuje skutočnosť, že 97 % špičkových technologických podnikov prispieva aspoň k jednému z cieľov trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov, ich zameranie je na špičkové, základné výzvy. Preto sa nazývajú „špičkové“ inovácie. Zvyčajne generujú skôr fyzický tovar ako softvér. V skutočnosti 83 % „deep-tech“ start-upov vyvíja fyzické predmety. Transformujú inovačnú rovnicu z bitov na atómy, prinášajú dáta a výpočtovú silu do fyzického sveta.

Nová európska inovačná agenda predstavuje významný pokrok v inovačnom ekosystéme Európy. Umožňuje EÚ konať rozhodne prostredníctvom piatich „vlajkových“ iniciatív, ktoré pozostávajú z 25 konkrétnych opatrení.

Prvá vlajková iniciatíva sa sústreďuje na prilákanie súkromných inštitucionálnych investorov k vybudovaniu dobre rozvinutých finančných a kapitálových trhov rozšírením European Scale-Up Action for Risk Capital (ESCALAR), návrhom zákona o kótovaní a implementáciou konkrétnych opatrení na podporu žien-investoriek.

Druhá vlajková loď je zameraná na podporu špičkových technologických inovácií prostredníctvom experimentálnych priestorov a verejného obstarávania. Experimentálne zariadenia na univerzitách by sa mohli využívať v spolupráci so startupmi v oblasti špičkových technológií. Navrhované regulačné karantény pomôžu EÚ držať krok s rýchlym vývojom technológie, čo umožní hodnotiť a následne uvádzať na trh v EÚ prelomové technologické novinky.

Cieľom tretej vlajkovej lode je urýchliť a posilniť inovácie v skutočnom celoeurópskom inovačnom ekosystéme v celej EÚ, ako aj preklenúť medzeru v inováciách. Vytvorí a prepojí regionálne údolia špičkových technológií až v 100 regiónoch, vytvorí Innospace ako jednotné kontaktné miesto pre všetkých hráčov európskeho inovačného ekosystému, zdvojnásobí počet vodíkových údolí v EÚ, ako aj spustí iniciatívu Scaleup 100, pomôcť 100 najsľubnejším startupom v oblasti špičkových technológií stať sa „jednorožcami“, čo je termín pre inovatívne podniky, z ktorých každý má hodnotu viac ako 1-miliardu USD.

Štvrtá vlajková iniciatíva zabezpečuje rozvoj a pohyb životne dôležitých talentov v oblasti špičkových technológií v rámci EÚ a do EÚ. Vyvinie milión špičkových odborníkov v oblastiach, ako sú nové materiály, batérie, syntetická biológia, kozmonautika a kvantá. Podporí podnikanie žien a pritiahne globálne talenty prostredníctvom inovatívneho nástroja na porovnávanie. Okrem toho sa na zabezpečenie úzkeho prepojenia medzi vzdelávaním a inováciami využijú nové mechanizmy, ako napríklad Európska sieť inovačných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktorá bola nedávno spustená na samite o vzdelávaní a inováciách.

Posledná vlajková loď sa zameriava na tvorbu a využívanie komplexných, porovnateľných súborov údajov a spoločného úložiska údajov, ktoré môže byť zdrojom informácií o politikách celej EÚ na všetkých úrovniach. V rámci iniciatívy sa vyvinú aj európske definície pre startup, scale-up a špičkovú technologickú inováciu.

Usilujeme sa o úzku spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi, aby európske inovácie prevzali vedúcu úlohu pri riešení súčasných a budúcich globálnych výziev. Táto agenda je výzvou na akciu a sme odhodlaní ju konkretizovať.

Vyzývame všetky členské štáty a regióny, aby stavali na našich návrhoch a spolupracovali s Európskou komisiou a zainteresovanými stranami s cieľom mobilizovať investície, zabezpečiť priaznivé rámcové podmienky a realizovať potrebné reformy. Vyzývame tiež univerzity, ktoré stoja na križovatke výskumu a inovácií, aby sa aktívne podieľali na jeho realizácii, najmä prostredníctvom podpory horizontálnych a podnikateľských zručností.

Z našej strany budeme aj naďalej aktívnejšie zapájať inovátorov, podnikateľov a občanov do diskusií, umožňovať im, presadzovať nápady a byť citlivejší na požiadavky spoločnosti. Je dôležité, aby z toho profitoval každý región v Európe.

Len spoločne budeme schopní dosiahnuť ciele Novej európskej inovačnej agendy na vytvorenie skutočne celoeurópskeho inovačného ekosystému, v ktorom nikto nezostane pozadu, a to využitím jedinečných európskych talentov, intelektuálnych aktív a priemyselných schopností v zjednotenom úsilí.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 23. 8. 2022, autor: rpa