HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

NGI DAPSI: Podpora pre technológie pre osobné údaje na internete až do 150 tisíc eur

Aktualita

DAPSI, inkubátor pre Data Portability and Services je podporná schéma v rámci iniciatívy Next Generation Internet (NGI) zameraná na najlepších európskych inovátorov, ktorí vyvíjajú technológie spojené s osobnými údajmi v rámci GDPR. Uzávierka prvej výzvy je 31.3.2020.

NGI DAPSI podporí približne 50 projektov počas 3 výziev na predkladanie návrhov. Na projekty bude alokovaných celkom 5,6 mil. eur.

Očakávaná dĺžka trvania projektu je 9-10 mesiacov.

Viac informácií o výzve

NGI DAPSI je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Zdroj: www.dapsi.ngi.eu, zverejnené: 19.3.2020, autor: IvFi/lda