HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Poľské národné centrum pre výskum a vývoj (NCBR) realizuje program švajčiarsko-poľskej spolupráce

Aktualita

Program švajčiarsko-poľskej spolupráce: Panelová diskusia z oblasti „výskumu a inovácií“. Zdroj: https://www.gov.pl

Dve kľúčové oblasti, ktoré budú podporované v rámci druhého vydania Programu švajčiarsko-poľskej spolupráce (SPPW), sú rozvoj mestských oblastí a vedecká spolupráca. Ministerstvo pre rozvojové fondy a regionálnu politiku a Asociácia poľských miest oficiálne otvorili druhé vydanie príspevku. Poľské národné centrum pre výskum a vývoj (NCBR) zodpovedá za implementáciu zložky Programu výskumu a inovácií v aplikovanom výskume.

Čo sú to švajčiarske fondy?

Program švajčiarsko-poľskej spolupráce (neformálne nazývaný: Švajčiarske fondy, Švajčiarsky program) je program, ktorý zahŕňa finančné prostriedky pridelené Švajčiarskom na rozvoj Poľska na základe dohôd Švajčiarska s EÚ a Poľskom. Medzinárodná dohoda bola uzavretá 5. decembra 2022 vo Varšave. Primárnym cieľom Programu švajčiarsko-poľskej spolupráce je znížiť sociálne a ekonomické rozdiely v EÚ a Poľsku ďalším posilňovaním bilaterálnej spolupráce medzi Švajčiarskom a Poľskom.

Švajčiarsko pridelilo Poľsku 320,1-milióna CHF na Program švajčiarsko-poľskej spolupráce. K tomuto fondu by sa mal pripočítať aj národný príspevok v celkovej výške 375 458-miliónov CHF.

SPPW pozostáva z Programu pre výskum a inovácie (s rozpočtom viac ako 41-miliónov CHF) a poľsko-švajčiarskeho programu rozvoja miest (rozpočet takmer 328-miliónov CHF).

Inaugurácia 2. vydania programu

Prvé vydanie SPPW sa skončilo v roku 2017. Konferenciou organizovanou Ministerstvom rozvojových fondov a regionálnej politiky ako Národnou koordinačnou jednotkou a za účasti subjektov a inštitúcií zapojených do rôznych oblastí Programu sa uskutočnilo druhé vydanie Poľsko-švajčiarskej spolupráce, ktorá bola oficiálne inaugurovaná 12. decembra 2023 vo Varšave.

„Dnešný deň je míľnikom po veľmi intenzívnom období príprav na nové vydanie Programu poľsko-švajčiarskej spolupráce,“ uviedol Fabrice Filliez, švajčiarsky veľvyslanec v Poľsku. Ďalej dodal: „Boli by sme radi, keby ste prispeli k nášmu spoločnému úsiliu o bohatú, stabilnú a šťastnú Európu. Poľsko je v súčasnosti nielen najväčším príjemcom švajčiarskych fondov, ale aj prvou krajinou, ktorá začala realizovať druhé vydanie programu. Gratulujem Poľsku. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa za 1,5 roka podieľajú na týchto aktivitách. Chceme umožniť dlhodobé partnerstvá medzi našimi krajinami a podporovať vývoj inovatívnych riešení.“

Nové vydanie SPPW je vynikajúcou príležitosťou na zintenzívnenie výskumnej spolupráce medzi vedeckými centrami (ale aj podnikmi) v Poľsku a Švajčiarsku. Je to tiež príležitosť vybudovať udržateľné synergie dosiahnuté prostredníctvom spolupráce medzi výskumnými centrami a podnikmi v oboch krajinách.

Rozvoj aplikovaného výskumu na strane NCBR

Národné centrum výskumu a vývoja (NCBR) je jedným z dvoch operátorov v Programe výskumu a inovácií. NCBR je v spolupráci so švajčiarskou inovačnou agentúrou Innosuisse zodpovedné za oblasť aplikovaného výskumu. Švajčiarska národná vedecká nadácia je na druhej strane zodpovedná za internacionalizačnú časť základného výskumu, ktorá bude fungovať v partnerstve s Národným vedeckým centrom.

Odborníci z NCBR očakávajú, že program prispeje k rozvoju vzťahov medzi poľskými výskumnými a inovačnými komunitami a poprednými subjektmi výskumu a vývoja vo Švajčiarsku (a v kontexte základného výskumu aj v Bulharsku, Chorvátsku, Rumunsku a Maďarsku).

Účastníci úvodnej konferencie mali možnosť vypočuť si panelovú diskusiu z oblasti „výskumu a inovácií“, ktorú moderovala Agnieszka Ratajczak, riaditeľka odboru medzinárodnej spolupráce v NCBR. Medzi panelistov patrili: Debora Kern, riaditeľka Federálneho ministerstva zahraničných vecí Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu, Joanna Kuszlik-Cichosz, zástupkyňa riaditeľa Centra spracovania informácií, Timothy Ryan, vedecký špecialista Švajčiarskej národnej vedeckej nadácie, Barbara Świątkowska, špecialista pre Nórske fondy v Národnom vedeckom centre a Maciej Jędrzejek, zástupca riaditeľa odboru medzinárodnej spolupráce v NCBR.

„Účelom Programu pre vedecký výskum a inovácie je ďalej posilňovať vedeckú excelentnosť a inovačnú kapacitu poľských výskumných subjektov, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a podnikov s dôrazom na sektor MSP,“ uviedol Ratajczak. Ďalej dodal: „Uskutoční sa to prostredníctvom spolupráce poľských subjektov so švajčiarskymi inštitúciami, ale aj s ďalšími medzinárodnými partnermi, ktorí budú ochotní participovať na niektorej z častí tohto Programu.“

Zástupcovia rôznych inštitúcií prezentovali ciele komponentov programu, za ktoré sú v rámci programu zodpovední.

„Pri tvorbe programových predpokladov sme čerpali zo skúseností NCBR z implementácie poľsko-nórskej spolupráce,“ povedal o skúsenostiach NKB Jędrzejek. Ďalej uviedol: „Od roku 2012 sme zrealizovali dve edície, počas ktorých sme veľa nadobudli a naučili sa ‚na vlastnej koži‘, čo funguje najlepšie. Vďaka tomu vieme, aké dôležité je spolupracovať s inštitúciou z partnerskej krajiny. To nám umožnilo navrhnúť švajčiarskej strane spoluprácu s naším ekvivalentom v ich krajine. Výsledkom bolo, že agentúra Innosuisse sa zapojila do programu. Začali sme teda dialóg a veľmi si to vážime. Táto spolupráca je nevyhnutná, z nášho pohľadu, pretože, aby sme sa dobre pripravili na bilaterálny program, potrebujeme vedieť, čo je pre obe krajiny kľúčové. Poznatky, ktoré nám Innosuisse poskytuje, sú neoceniteľné a potrebné na prípravu programu na partnerskom základe, aby bol atraktívny pre inštitúcie z Poľska a Švajčiarska. V súčasnosti je široký prístup k rôznym zdrojom financovania. Aby sme povzbudili dobrých žiadateľov a aby sme mali projekty so zaujímavými výsledkami, musíme byť konkurencieschopní a flexibilní. Musíme vytvoriť najlepšie podmienky pre vedcov a inovátorov, aby boli ochotní presadzovať svoje nápady s nami.“

Kedy je prvá výzva na predkladanie návrhov a jej požiadavky?

„Predpokladali sme ambiciózny cieľ uskutočniť dve výzvy na predkladanie návrhov v jednej edícii programu. Prvú výzvu plánujeme spustiť v apríli 2024. Zaujímavé je, že v prvej sa nechystáme obmedzovať vedecké témy. Všetky oblasti záujmu pre našich žiadateľov, ktoré zapadajú do cieľov trvalo udržateľného rozvoja, budú dostupné. Ide o prístup prijatý zo skúseností nášho švajčiarskeho partnera,“ uviedol Jędrzejek.

V zložke aplikovaného výskumu je povolený priemyselný a vývojový výskum okrem základného. Vzniknú konzorciá pozostávajúce aspoň z jedného poľského a jedného švajčiarskeho subjektu. Konzorcium musí zahŕňať aspoň jeden podnik so sídlom v Poľsku alebo Švajčiarsku.

Granty môžu pokryť až 100 % oprávnených nákladov výskumných organizácií. Pre podniky sa výška financovania určí od prípadu k prípadu v závislosti od veľkosti podniku a typu výskumu/vývoja. Maximálna hodnota grantu je ekvivalent jedného milióna CHF. Projekty by sa mali realizovať do 24 a 36 mesiacov.

„Vyzývam vedecké inštitúcie a obchodné spoločnosti, aby sa uchádzali o prostriedky v rámci Programu pre vedecký výskum a inovácie,“ uviedol Ratajczak. Na záve dodal: „Predpokladáme, že tí, ktorí sa tak rozhodnú, môžu očakávať najkvalitnejšiu spoluprácu s partnermi zo Švajčiarska a v dôsledku toho rozvoj najlepších projektov.“

Tento článok bol prvýkrát publikovaný 19. decembra 2023 Národným centrom pre výskum a vývoj v Poľsku.

Viac informácií:

NCBR takes on responsibility for the implementation of the Swiss-Polish Cooperation Programme (SPPW)

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.gov.pl, zverejnené: 5. 1. 2024, autor: rpa