HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Národná stratégia Spolkovej vlády Nemecka pre energiu vodíka

Aktualita

Nationale Wasserstoffstrategie vom Bundeskabinett verabschiedet

Nemecká Spolková vláda /BMWi/ zverejnila v júni 2020 „Národnú stratégiu Spolkovej vlády v energetickej oblasti vodíka“ (NWS). Stratégiu oficiálne predstavila Spolková vláda na digitálnom  podujatí dňa 30. septembra 2020, na ktorom sa zúčastnilo okolo tisíc účastníkov, medzi nimi i zástupcovia Spolkových ministerstiev, Národnej rady pre vodík a poradného výboru „Národnej organizácie pre technológiu vodíkových a palivových článkov“ (NOW), ako aj zástupcovia priemyslu z prvého reálneho vodíkového laboratória pre energetickú transformáciu „WESTKÜSTE 100“. Zámerom tejto stratégie je zdôrazniť význam sieťového prepojenia výskumu, obchodu  a politiky v otázkach výroby, skladovania, distribúcie a medziodvetvového využívania vodíka s cieľom urýchliť transfer inovatívnych vodíkových technológií na trh. 

Panelová diskusia prebiehala v duchu potenciálu a budúceho vývoja v sektore vodíka a stratégie pre prenos inovácií do praxe. Týmto podujatím sa tiež zahájil konzultačný proces o výskumných stratégiách pre vodíkové technológie v rámci 7. programu energetického výskumu BMWi.                                                                                                                  

Výskumná sieť, ako súčasť „Národnej stratégie Spolkovej vlády Nemecka pre vodík“ (NWS)  je dôležitým zdrojom impulzov pre politiku výskumu a presadzovanie inovácií v sektore energie vodíka so zameraním na blízkosť aplikácií a prenos do praxe.

Podľa slov štátneho tajomníka BMWi Andreas Feichta: „Vodík ako nosič energie v budúcnosti je kľúčovým prvkom ochrany klímy a úspešnej energetickej premeny. Národnou stratégiou pre vodík sme pripravili cestu pre Nemecko tak, aby naša krajina mohla hrať priekopnícku úlohu v oblasti vodíkových technológií na celom svete. Spolková vláda Nemecka s osvedčenými nástrojmi pre energetický výskum významne prispieva k urýchleniu nárastu vodíkových technológií na trhu. Nová výskumná sieť BMWi na výskum vodíka spája správnych aktérov z oblasti výskumu obchodu a politiky a ponúka dôležité fórum pre nevyhnutné vytváranie sietí.“

Úspešný prechod na novú formu energie znamená spojenie bezpečnosti dodávok, cenovej dostupnosti a environmentálnej kompatibility s inovatívnou a inteligentnou ochranou životného prostredia. To si vyžaduje alternatívne možnosti k fosílnym palivám, ktoré sa v súčasnosti ešte stále používajú. Pri ďalšom vývoji a dokončení energetického prechodu vodík zohráva centrálnu úlohu, pretože umožňuje využívať obnoviteľné zdroje energie na výraznú redukciu emisií CO2 a to predovšetkým v oblasti priemyslu a dopravy. 

Spolková vláda Nemecka vytvára pomocou „Národnej vodíkovej stratégie“ (NWS) ucelený rámec pre budúcu výrobu, prepravu, použitie a ďalšie využitie vodíka, a tým aj pre príslušné inovácie a investície v energetickom sektore. Definuje kroky, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa prispelo k dosiahnutiu klimatických cieľov, k vytvoreniu nových hodnototvorných reťazcov pre nemecké hospodárstvo a k ďalšiemu rozvoju medzinárodnej spolupráce v oblasti energetickej politiky.

Výskumné siete na výskum energie sú súčasťou 7. programu Spolkovej vlády Nemecka pre výskum energie pod záštitou BMWi. Sieťová organizácia pre výskum vodíka je financovaná Spolkovým ministerstvom BMWi. Z dôvodu medziodvetvového a medzirezortného významu témy vodíka sú do výskumu zapojené súbežne BMWi aj BMBF.

Národná vodíková stratégia Spolkovej vlády Nemecka“ (NWS) sleduje predovšetkým tieto ciele:

• Zaviesť vodíkové technológie ako základné prvky energetického prechodu s cieľom     dekarbonizovať výrobné procesy pomocou obnoviteľných energií

• Vytvoriť regulačné požiadavky na nábeh trhu s vodíkovými technológiami

• Posilniť nemecké spoločnosti a ich konkurenčnú schopnosť podporou výskumu a vývoja a vývozu technológií týkajúcich sa inovatívnych vodíkových technológií

Publikation: Die Nationale Wasserstoffstrategie

Zdroj: BMBF, zverejnené: 10.11.2020, autor: Blanka Hermanová, rpa