HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Najčastejšie chyby pri vykazovaní nákladov v projektoch H2020

Aktualita

Európska komisia v uplynulých dňoch adresovala všetkým príjemcom príspevku z EK odporúčanie Ako sa vyhnúť chybám pri vykazovaní nákladov v projektoch programu Horizont 2020, ktoré informuje o najčastejších chybách vo finančných správach implementovaných projektov. Odporúčanie tiež obsahuje návrhy, ako sa týmto chybám vyhnúť.

Týka sa to najmä problematického vykazovania personálnych nákladov (zlý výpočet produktívnych hodín, neoprávnená výška odmeňovania, nesprávne vykazovanie času stráveného na projekte), ďalej nesúladu medzi vykazovanými nákladmi a aktivitami projektu, či nesprávneho dokumentovania nákladov. Odporúčanie tiež obsahuje výsledky finančných auditov bežiacich či už ukončených projektov H2020.

Dokument How to avoid errors when claiming costsin H2020 grants

Viac informácií o finančných pravidlách programu Horizont 2020 nájdete v sekciách Právne, finančné a etické otázky a Pravidlá financovania.

Zdroj: EK, zverejené 30.10.2019, autor: lda