HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Mladí postdoktorandi sa môžu uchádzať o miesto na UK

Aktualita

Dva týždne do začiatku prednášok: Univerzita Komenského sa pripravuje na  zimný semester

Univerzita Komenského v Bratislave podporí výskum a vývoj mladých výskumných pracovníkov a mobilitu postdoktorandov celkovou sumou približne 700 000 EUR. Vyhlásila celkovo 21 voľných pozícií v rozličných vedných oblastiach, na ktoré sa môžu prihlásiť do 31. augusta 2021.

Do výzvy sa môžu prihlásiť absolventi doktorandského štúdia do 35 rokov, ktorí obhájili dizertačnú prácu na inej vysokej škole, ako je UK, a to najmä na zahraničnej vysokej škole najviac tri roky pred nástupom na postdoktorandský pobyt. Tieto pobyty sa viažu na riešenie grantových projektov základného a aplikovaného výskumu alebo vývoja na fakultách.

Ako uviedol prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť Jozef Masarik: „Ide o novú aktivitu UK, ktorú tento rok rozbiehame prvýkrát. Okrem podpory mladých výskumníkov je poslaním týchto pobytov aj zvýšiť atraktívnosť vedeckej kariéry. Verím, že novinka osloví aj vedcov zo zahraničia a podporíme mobilitu medzi vedeckými pracoviskami.“

Každý postdoktorand môže získať podporu v maximálnej výške 27 375 EUR počas celej doby riešenia projektu. Prostriedky sú určené na jeho mzdové náklady. Pracovný pomer sa uzatvorí na jeden rok s možnosťou predĺženia na dva roky s predpokladaným začiatkom od 1. 10. 2021.

Zoznam pozícií (slovenčina)

Zoznam pozícií (angličtina)

Zdroj: https://uniba.sk, zverejnené: 23. 7. 2021, autor: rpa