HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Misie EÚ sa začínajú naplno realizovať

Aktualita

Európska komisia spustila dňa 29. septembra 2021 päť nových misií EÚ, ktoré predstavujú nový a inovačný spôsob spolupráce a zlepšenia životov ľudí v Európe, ako aj za jej hranicami. Snahou misií EÚ je riešiť veľké výzvy v oblasti zdravia, klímy a životného prostredia a dosiahnuť v týchto oblastiach ambiciózne a inšpiratívne ciele.

Misie – novinka programu Horizont Európa, ako aj originálna koncepcia politiky EÚ, ktorá spája niekoľko útvarov Komisie pod dohľadom deviatich členov kolégia – budú podporovať výskum s cieľom naplniť hlavné priority Komisie a nájsť odpovede na niektoré z najväčších výziev, ktorým v súčasnosti čelíme: boj proti rakovine, adaptácia na zmenu klímy, ochrana oceánov, morí a vôd, život v ekologickejších mestách a zabezpečenie zdravej pôdy a potravín.

Ide o nový nástroj, ktorý zahŕňa súbor opatrení, ako sú projekty v oblasti výskumu a inovácií, politické opatrenia a legislatívne iniciatívy, zameraných na dosiahnutie konkrétnych cieľov s veľkým dosahom na spoločnosť v konkrétnom časovom rámci. Cieľom piatich misií bude priniesť riešenia kľúčových globálnych výziev do roku 2030:

  1. Adaptácia na zmenu klímy: podporiť aspoň 150 európskych regiónov a komunít, aby sa do roku 2030 stali odolnými voči zmene klímy.
  2. Rakovina: spolu s európskym plánom na boj proti rakovine pracovať na zlepšení životov viac ako 3 miliónov ľudí do roku 2030 prostredníctvom prevencie, liečby a riešení umožňujúcich dlhší a lepší život.
  3. Obnoviť naše oceány a vody do roku 2030.
  4. 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030.
  5. Dohoda o pôde pre Európu: 100 živých laboratórií a tzv. majákov, ktoré budú stáť v čele prechodu k zdravým pôdam do roku 2030.

Misie EÚ v programe Horizont Európa a mimo neho

Misie predstavujú nový prístup založený na spolupráci pri riešení niektorých hlavných výziev našich čias. Poskytujú mandát na dosiahnutie konkrétnych cieľov v stanovenom časovom rámci. Ich pôsobenie bude prínosom aj vďaka tomu, že výskum a inovácie v nich nadobudnú novú úlohu v kombinácii s novými formami riadenia a spolupráce, ako aj novým spôsobom zapojenia občanov vrátane mládeže.

Napríklad v rámci misie „Adaptácia na zmenu klímy“ sa plánuje poskytnúť 100 miliónov EUR na rozsiahle demonštračné projekty na riešenie závažných klimatických rizík, ako sú záplavy, prispôsobené miestnym podmienkam. Cieľom misie „Rakovina“ je vytvoriť nový model spoločného riadenia s cieľom zabezpečiť systematickú a účinnú integráciu pokroku vo výskume, inováciách a politike v oblasti rakoviny v Európe. Prostredníctvom misie „Oceány a vody“ sa vytvorí sieť majákov na úrovni morí a povodí s cieľom realizovať misiu a rozšíriť siete morských chránených oblastí. V rámci misie „Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá“ zapoja vybrané mestá svojich občanov do prípravy tzv. zmlúv o klíme v meste, aby pomohli dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2030. Misia týkajúca sa dohody o pôde bude nabádať ľudí k tomu, aby sa zapájali do iniciatív občianskej vedy zameraných na kolektívne zlepšenie zdravia pôdy.

Misie vychádzajú z programu Horizont Európa, ale pri ich realizácii sa rámec výskumu a inovácií ďaleko presiahne s cieľom vyvinúť nové riešenia a zlepšiť životy Európanov. Novosť a pridaná hodnota misií spočívajú v tom, že fungujú ako portfólio opatrení zahŕňajúcich rôzne nástroje, obchodné modely a verejné a súkromné investície na úniovej, celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Pre úspech misií bude rozhodujúca podpora z iných európskych a národných programov. Na každú misiu bude stanovený konkrétny časový rámec a rozpočet, ktoré sa prispôsobia danému problému a plánu vykonávania.

Misie EÚ sú priamo spojené s občanmi, ktorí sa môžu angažovať do ich navrhovania, vykonávania a monitorovania. Do pomoci so zabezpečením trvalých výsledkov pre všetkých občanov EÚ sa zapoja členské štáty, regióny a široká škála zainteresovaných strán z verejného a súkromného sektora.

Misie podporujú priority Komisie, ako je Európska zelená dohoda, Európa pripravená na digitálny vek, európsky plán na boj proti rakovine, hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudíNový európsky Bauhaus. Napríklad misia „Klíma“ je už teraz konkrétnym prvkom novej stratégie adaptácie na zmenu klímy, misia „Rakovina“ je súčasťou európskeho plánu na boj proti rakovine a misia „Pôda“ je hlavnou iniciatívou dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti EÚ.

Komisia 23. septembra uverejnila osobitný prieskum Eurobarometra zameraný na vedu a techniku. Z výsledkov celoúniového prieskumu vyplýva, že široká verejnosť podporuje vedu a inovácie pri hľadaní riešení výziev identifikovaných v misiách. Napríklad väčšina Európanov vníma zdravie a ekologickú energiu ako oblasti, v ktorých budú mať veda a inovácie pozitívny vplyv na ich život v nasledujúcich 20 rokoch.

Ďalšie kroky

Misie EÚ teraz vstupujú do fázy, v ktorej sa začnú naplno realizovať. Prvý pracovný program programu Horizont Európa na roky 2021 – 2022 uverejnený 16. júna obsahuje súbor opatrení, ktoré položili základy na realizáciu misií. Do konca roka sa zaktualizuje o úplný program výskumu a inovácií. Misie zároveň nadviažu kontakt so zúčastnenými regiónmi, mestami a organizáciami, ako aj s občanmi v členských štátoch.

Kontext

Na základe návrhov, ktoré špičkoví experti v radách misií odovzdali Komisii v septembri 2020, sa v strategickom pláne programu Horizont Európa identifikovalo päť misií. Z programu Horizont Európa sa na misie do roku 2023 poskytujú počiatočné finančné prostriedky až do výšky 1,9 miliardy EUR. Týchto päť navrhovaných misií Komisia potvrdila v októbri 2020. Začala sa ich prípravná fáza, v ktorej sa vypracovalo päť podrobných plánov vykonávania zahŕňajúcich ciele, spôsoby ich dosiahnutia a ukazovatele na meranie výsledkov. Komisia posúdila tieto plány na základe osobitných kritérií.

Viac informácií:

Tlačová správa Európskej komisie

Otázky a odpovede: misie EÚ

Prehľady:

Oznámenie o misiách EÚ

Plány vykonávania misií EÚ

Webové sídlo o misiách EÚ

V prípade záujmu o viac informácií k misiám či výzvam pre misie sa obráťte na príslušný národný kontaktný bod pre program Horizont Európa.

Zverejnené 29.9.2021, slord