HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

M.Mazzucato zverejnila „cieľovo orientovaný výskum a inovácie v EÚ“

Aktualita

V súvislosti s prípravou nového rámcového programu Európskej únie pre výskum a inovácie bola zverejnená správa profesorky Mariany Mazzucato „Cieľovo orientovaný výskum a inovácie v Európskej únii, v ktorej špecifikuje a konkretizuje tzv. cieľovo orientovaný prístup vo výskume a inováciách a zavádza termín “missions”- ciele. Táto správa poskytuje strategické odporúčania týkajúce sa cieľov “missions”, ich výberu a štruktúry. Správa je dostupná na: https://data.europa.eu/doi/10.2777/360325.

V tejto súvislosti Európska komisia vytvorila aj novú webovú stránku s názvom “Mission-oriented policy for Horizon Europe”, v ktorej bude postupne uverejňovať informácie o plánovaných misiách v ďalšom rámcovom programe Horizont Európa (9.RP). 

Tiež zverejnená štúdia: Mission-oriented research and innovation – Inventory and characterisation of initiatives: final report (PDF).