HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konzultácie Európskej komisie o regulačnom rámci pre obnoviteľný vodík

Aktualita

hydrogen_da_news.jpg
Konzultácie Európskej komisie o regulačnom rámci pre obnoviteľný vodík. Zdroj: https://ec.europa.eu

Európska komisia začala dve konzultácie o dvoch delegovaných aktoch, ktoré objasňujú pravidlá EÚ uplatniteľné na obnoviteľný vodík podľa smernice o energii z obnoviteľných zdrojov z roku 2018. Po prijatí tieto dokumenty dokončia celkový návrh Komisie na regulačný rámec pre obnoviteľný vodík.

Prvý návrh, ktorý sa týka obnoviteľných palív nebiologického pôvodu (RFNBO), stanovuje kritériá pre produkty, ktoré spadajú do kategórie „obnoviteľný vodík“, čo je dôležité na splnenie cieľov obnoviteľnej energie pre sektor dopravy. Druhý návrh metodiky znižovania emisií skleníkových plynov predkladá podrobnú schému na výpočet emisií obnoviteľného vodíka počas životného cyklu, ako aj recyklovaných uhlíkových palív, aby sa dosiahol prah zníženia emisií skleníkových plynov stanovený v smernici o energii z obnoviteľných zdrojov. Tieto dokumenty sú otvorené na štvortýždňovú verejnú konzultáciu, ktorá sa skončí 17. júna 2022. Komisia vyzýva všetkých občanov a zainteresované strany, aby predložili svoje pripomienky.

Po ukončení konzultácií Komisia navrhne konečné znenie Európskemu parlamentu a Rade, ktoré pred jeho konečným prijatím Komisiou vykonajú dvojmesačnú kontrolu dokumentu.

Vzhľadom na významný potenciál vodíka na podporu cieľov EÚ v oblasti dekarbonizácie – ďalej posilnený cieľom REPowerEU postupne odstrániť našu závislosť od dovozu ruského plynu – sú tieto delegované akty v súlade s ambíciou EÚ zvýšiť investície do vodíka v nasledujúcich rokoch.

Výroba vodíka by však mohla podnietiť výrobu elektriny z fosílnych zdrojov, čo by podkopalo klimatický prínos vodíka a jeho úlohu pri posilňovaní energetickej bezpečnosti EÚ. To je dôvod, prečo Komisia tiež stanovuje požiadavky, ktoré zabezpečia, že zvýšená výroba obnoviteľného vodíka bude spojená so zodpovedajúcim nárastom výroby obnoviteľnej energie.

REPowerEU predstavuje vodíkový urýchľovač

Vodík bol identifikovaný ako dôležitá súčasť riešenia pre odvetvia, ktoré sa ťažko dekarbonizujú, ako je letecká a námorná doprava a niektoré priemyselné odvetvia. V pláne REPowerEU, ktorý bol zverejnený 18. mája 2022, Komisia predložila koncept vodíkového urýchľovača s cieľom ešte rýchlejšie zaviesť túto novú technológiu.

V pracovnom dokumente útvarov Komisie, ktorý je súčasťou plánu REPowerEU, Komisia načrtáva opatrenia na zvýšenie dopytu a ponuky ešte rýchlejšie a vyššie ako v Stratégii pre vodík do roku 2020. Ambíciou REPowerEU je do roku 2030 v EÚ vyrobiť 10-miliónov ton obnoviteľného vodíka – čo je zvýšenie z 5,6-milióna ton, s ktorými sa už počítalo v návrhoch rámca EÚ na dekarbonizáciu trhov s plynom zverejnených v decembri 2021 – a doviezť 10-miliónov ton obnoviteľného vodíka z tretích krajín.

Dokumenty:

Ďalšie informácie:

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 10. 6. 2022, autor: rpa