HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Komisia hľadá odborníkov na priebežné hodnotenie Horizontu 2020

Aktualita

Európska komisia sa zaviazala posúdiť, či Horizont 2020 dosahuje pokrok, pokiaľ ide o dosiahnutie jej cieľov. V súlade s vyššie uvedeným nariadením, ktorým sa zriaďuje Horizont 2020, Komisia s pomocou nezávislých odborníkov vybraných na základe transparentného procesu, musí previesť do konca roka 2017 priebežnú hodnotiacu Horizontu 2020 vrátane Európskej rady pre výskum a Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie.
Priebežné hodnotenie bude vykonané v súlade s agendou komisie. Útvary Komisie predložia dôkazy zhromaždené v priebežnom hodnotení v pracovnom dokumente.
Komisia vyzve skupinu na vysokej úrovni zloženú z osobností a odborníkov vysloví strategické závery o maximalizáciu účinkov výskumných a inovačných programov EÚ v budúcnosti a sformuluje víziu pre budúci výskum a inovácie v EÚ.

Skupina na vysokej úrovni by mala začať svoju činnosť v januári 2017 na 6 mesiacov. Jej záverečná správa by mala byť odovzdaná Komisii do konca júna 2017. Skupina na vysokej úrovni bude pozostávať z 12ch členov, vrátane predsedu a spravodajcu.

V prípade záujmu nájdete viac informácí na tejto stránke.

Ak máte záujme, je potrebné sa zaregistrovať do 9.9.2016 a zároveň zaslať e-mail na túto adresu

RTD-A5-SUPPORT@ec.europa.eu. A tiež vyplniť dotazník. Komisia Vás bude kontaktovať.