HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Komisia aktualizovala Pracovný program Horizontu 2020 na roky 2018 – 2020 (pre rok 2019)

Aktualita

Dňa 25. júla 2018 Európska komisia zverejnila aktualizáciu jednotlivých pracovných programov rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Aktualizácia sa týka pracovných programov a výziev pre rok 2019, ktoré sú súčasťou Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018 – 2020. Všetky informácie sú zverejnené na Portáli pre účastníkov (Participant Portal).

Pracovný program ERC bol zverejnený v septembri 2018.

Vedľa každej časti pracovného programu je uvedený aj zoznam zmien. Históriu zmien pre každú časť pracovného programu možno nájsť kliknutím na čierny trojuholník v sekcii „Referenčné dokumenty“ (Reference Documents).

Najvýraznejšou zmenou je zavedenie novej 20. časti „Prierezové aktivity“ (Cross-cutting activities), ktorá obsahuje výzvu na „Batérie novej generácie“, ktorá pozostáva zo 6 výskumných a inovačných aktivít (RIA) a jednej koordinačnej a podpornej akcie (CSA) a súvisí so strategickou oblasťou zamerania „Budovanie nízkouhlíkovej budúcnosti odolnej voči klimatickým zmenám“ (LC).

Pracovný program Horizont 2020 na roky 2018 – 2020: aktualizácia výziev pre rok 2019