HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Klaster 2: Otvorené výzvy na rok 2024

Aktualita

Európska komisia otvorila 4. októbra 2023 výzvy pre klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť na rok 2024.

Tri nové výzvy obsahujú spolu 28 tém, ktoré pokrývajú všetky tri destinácie:

DESTINATION: INNOVATIVE RESEARCH ON DEMOCRACY AND GOVERNANCE / DESTINÁCIA: INOVATÍVNY VÝSKUM V OBLASTI DEMOKRACIE A SPRÁVY VECÍ VEREJNÝCH

Call – Past, present and future of democracies  / Výzva – Minulosť, súčasnosť a budúcnosť demokracií            

DESTINATION: INNOVATIVE RESEARCH ON EUROPEAN CULTURAL HERITAGE AND CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES / DESTINÁCIA: INOVATÍVNY VÝSKUM EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA A KULTÚRNEHO A KREATÍVNEHO PRIEMYSLU 

Call – Research and innovation on cultural heritage and CCIs – 2024 / Výzva – Výskum a inovácie v oblasti kultúrneho dedičstva a KKP – 2024             

GREEN  / ZELENÉ

DIGITAL / DIGITÁLNE   

INNOVATIVE / INOVATÍVNE

DESTINATION: INNOVATIVE RESEARCH on SOCIAL and ECONOMIC TRANSFORMATIONS / DESTINÁCIA: INOVATÍVNY VÝSKUM SOCIÁLNYCH a EKONOMICKÝCH TRANSFORMÁCIÍ           

Call – A sustainable future for Europe / Výzva – Udržateľná budúcnosť Európy 

Uzávierka podávania projektových žiadostí: 7. februára 2024, 17:00 hod.

V prípade záujmu konzultovať výber témy a prípravu projektového návrhu, konzultujte národný kontaktný bod pre klaster 2.

Zdroj: FTO Portal, 18.10.2023, elz,