HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

K Misii EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy sa pripájajú ďalší signatári

Aktualita

Chartu Misie pre adaptáciu na zmenu klímy podpísalo ďalších 100 regiónov a miestnych orgánov na podporu cieľov Európskej zelenej dohody a stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy. Na zozname pribudli aj dve slovenské mestá BANSKÁ BYSTRICA a ŽILINA.

Celkový počet signatárov Charty misie je aktuálne 215 z 24 členských štátov EÚ a ďalších 13 krajín pridružených k programu Horizont Európa.

Všetci signatári sa stanú súčasťou spoločenstva praxe (community of practice) v oblasti adaptácie na zmenu klímy, čo im umožní nadväzovať kontakty, spájať sa a vymieňať si skúsenosti. Koncom roka sa všetci signatári stretnú na na koordinačnom podujatí.

Mission on Climate Adaptation

Viac o Misii Adaptácia na zmenu klímy

Klimatické zmeny si už v Európe vyberajú svoju daň – od smrteľných horúčav a ničivého sucha až po lesné požiare a pobrežia podmyté stúpajúcou hladinou mora. Jej vplyv ovplyvňuje nielen životné prostredie a hospodárstvo, ale aj zdravie Európanov. Frekvencia a závažnosť klimatických a poveternostných extrémov sa zvyšuje, preto musíme urýchliť riešenia, ktoré budujú odolnosť voči zmene klímy.

Cieľom misie Adaptácia je podporiť najmenej 150 regiónov a komunít pri urýchlení ich transformácie smerom k odolnosti voči zmene klímy do roku 2030. Pomôže týmto regiónom a miestnym orgánom lepšie pochopiť, pripraviť sa a riadiť klimatické riziká, ako aj vyvinúť inovatívne riešenia na budovanie odolnosti. Komisia nedávno navrhla aj zákon o obnove prírody na pomoc prírode pri jej obnove a na podporu komunít, aby sa lepšie pripravili na najhoršie dôsledky dvojitej krízy súvisiacej so zmenou klímy a stratou biodiverzity.

Na výzvy vyhlásené v rámci pracovného programu Misie Adaptácia na zmenu klímy budú na obdobie rokov 2021 – 2023 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 370 miliónov EUR z programu Horizont Európa. Výskumné a inovačné projekty pomôžu obnoviť oblasti postihnuté extrémnymi poveternostnými udalosťami, obnoviť záplavové oblasti, ako aj skúmať vertikálne poľnohospodárstvo a inovatívne prístupy k poisteniu alebo navrhnúť „dokonale prispôsobené“ mesto pripravené odolať búrke alebo vlne horúčav. Misia tiež umožňuje vytvárať spoločné iniciatívy s inými misiami a programami EÚ a poskytuje príležitosti na vytváranie sietí, výmenu osvedčených postupov medzi regiónmi a miestnymi orgánmi a podporu pri zapájaní občanov.

Európska komisia naďalej vyzýva žiadateľov zo všetkých členských štátov, aby podpísali chartu. To umožní čo najširšie zavádzanie adaptačných opatrení v Európe a povedie k budúcnosti odolnej voči zmene klímy.

Viac informácií:

Zdroj: CINEA, 12.10.2022, mit