HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Investície do výskumu a vývoja v EÚ sa v roku 2021 zvýšili na 328-miliárd EUR

Aktualita

Bar chart: R&D intensity, expenditure as % of GDP, 2021
Investície do výskumu a vývoja v EÚ v roku 2021. Zdroj: Eurostat

V roku 2021 EÚ vynaložila 328-miliárd EUR na výskum a vývoj, čo je o 6 % viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom (310-miliárd EUR). V porovnaní s rokom 2011 došlo k nárastu o 43,9 %. Tieto miery zmeny sú v bežných cenách, čo znamená, že odrážajú zmeny cien aj skutočné zmeny úrovne výdavkov.

Pri pohľade na intenzitu výskumu a vývoja, t.j. výdavky na výskum a vývoj ako percento HDP, údaje ukazujú pokles z 2,31 % v roku 2020 na 2,27 % v roku 2021. Tento pokles možno vysvetliť oživením HDP v roku 2021 po výraznom poklese v roku 2020 v dôsledku pandémie COVID-19. V porovnaní s rokom 2019 (2,23 %) pred pandémiou sa intenzita výskumu a vývoja v roku 2021 zvýšila o 0,04 percentuálneho bodu (pb), zatiaľ čo v porovnaní s predchádzajúcimi 10 rokmi sa zvýšila o 0,25 pb.

Výskum a vývoj je hlavnou hnacou silou inovácií a výdavky a intenzita výskumu a vývoja sú dva z kľúčových ukazovateľov používaných na monitorovanie zdrojov vyčlenených na vedu a techniku ​​na celom svete.

Tieto informácie pochádzajú z údajov o výdavkoch na výskum a vývoj, ktoré zverejnil Eurostat 29. novembra 2022. Článok predstavuje niekoľko nových zistení.

Spomedzi členských štátov EÚ bola najvyššia intenzita výskumu a vývoja v roku 2021 zaznamenaná vo Švédsku (3,35 %), v Rakúsku (3,22 %) a Belgicku (3,19 %). Šesť členských štátov vykázalo v roku 2021 výdavky na výskum a vývoj pod 1 % svojho HDP: Rumunsko (0,48 %), Malta (0,65 %), Lotyšsko (0,71 %), Bulharsko (0,81 %), Cyprus (0,89 %) a Slovensko (0,95 %).

Dve tretiny členských štátov EÚ vykázali v roku 2021 vyššiu intenzitu výskumu a vývoja ako v roku 2011. K najvýraznejšiemu poklesu intenzity výskumu a vývoja však došlo vo Fínsku (-0,64 pb), Estónsku (-0,51 pb), Írsku (-0,49 pb) a Luxembursku (-0,41 p. b.).

Na opačnom konci intervalu bol najväčší nárast intenzity výskumu a vývoja medzi rokmi 2011 a 2021 zaznamenaný v Belgicku (+1,02 pb), Grécku (+0,76 pb), Poľsku (+0,69 pb), Rakúsku (+0,55 pb) a Chorvátsku. (+0,53 pb).

Keď sa pozrieme na výdavky na výskum a vývoj podľa sektorov v EÚ, najväčší podiel na výskume a vývoji naďalej tvoril podnikateľský sektor (66,08 % z celkového vyplateného výskumu a vývoja v roku 2021), za ním nasledoval sektor vysokoškolského vzdelávania (21,58 %), vládny sektor (11,89 %) a súkromný neziskový sektor (0,44 %).

Slovensko v roku 2021 mierne zvýšilo svoje investície do výskumu a vývoja na 0,95 % HDP (0,91 % HDP v roku 2020) a za celý medziročný nárast je zodpovedný súkromný sektor (až 0,53 % HDP v roku 2021).

Viac informácií:

Zdroj: Eurostat, zverejnené: 1. 12. 2022, autor: rpa