HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Interaktívne technológie pre zlepšenie zdravia a kvality života

Aktualita

Interaktívne technológie. Zdroj: https://www.interaktive-technologien.de

Nemecká Spolková vláda deklarovala vo výskumnom programe interaktívnych technológií svoj cieľ umožniť všetkým občanom užívať si vysokú kvalitu života.                                   

Kvalita života zahŕňa nielen zdravie a určitú materiálnu životnú úroveň, ale aj sociálne a ekologické aspekty. Najmä v čase pandémie so všetkými jej dopadmi, narástla túžba po zdraví a bezpečnom živote. Tento pojem zahŕňa aj napĺňajúcu prácu, intaktné prostredie a dostatok času pre seba na relax, svoju rodinu a spoločenskú angažovanosť.

Témy výskumného programu interaktívnych technológií v tejto oblasti sú venované dvom dôležitým dimenziám kvality života:

  • kvalite života súvisiaca so zdravím         
  • kvalite života, ktorá vyplýva zo sociálnej interakcie v každodennom živote

Podľa definície „Svetovej zdravotníckej organizácie“ (WHO) kvalita života, súvisiaca so zdravím, popisuje stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody. WHO pripisuje veľký význam subjektívnemu vnímaniu tohto blahobytu.

Ďalší rozmer kvality života vzniká prostredníctvom vzťahov osobnej spolupatričnosti v každodennom životnom prostredí,t. j. v domácom, susedskom a spoločenskom životnom priestore. Táto spolupatričnosť vo všetkých sférach každodenného života, či už doma, v práci, alebo vo voľnom čase môže byť navrhnutá, v prospech všetkých, inovatívne prostredníctvom moderných technológií. Mnoho ľudí nechce, aby ich životný štýl bol na úkor iných, alebo na úkor prírody a životného prostredia a pri hodnotení kvality svojho života zohľadňujú aj takéto úvahy. Z tohto dôvodu kvalitu života určujú rôzne ovplyvňujúce faktory, ako sú politické rámcové podmienky, sociálne vzťahy medzi ľuďmi a individuálne faktory.

Kvalita života sa pri  financovaní výskumu interaktívnych technológií musí preto posudzovať interdisciplinárne z pohľadu rôznych vedných odborov.

Misia a jej ciele

Nemecká Spolková vláda chce výskumom interaktívnych technológií zlepšiť zdravie a kvalitu života.

Inovatívne riešenia, ktoré využívajú interaktívne technológie v produktoch, službách alebo procesoch, zvyšujú osobnú pohodu jednotlivca a kvalitu života v našej spoločnosti v prostredí v ktorom sa oplatí žiť. Spolkové ministerstvo vzdelávania a výskumu (BMBF) preto podporuje aplikačne orientovaný výskum a vývoj udržateľných riešení s interdisciplinárnym prístupom zameraný na používateľa. Pri výskumných témach sa berie do úvahy mnohotvárnosť kvality života. Výskum sa zameriava na dva dôležité piliere, ktorými sú aplikácie v oblastiach zdravia a podpora sociálnych a technologických inovácií pre každodenné použitie. Návrhy a tvorba obývateľných priestorov sa riadia princípom suverénneho technologického dizajnu. Ľudia by mali mať možnosť využívať technológie individuálne, podľa vlastných prianí a očakávaní pre svoje zdravie a osobnú formu kvality života. 

Spolkové ministerstvo vzdelávania a výskumu (BMBF) sa v priebehu digitalizácie zaoberá dôležitými spoločenskými otázkami a výzvami a napĺňa ich financovaním programov výskumu a vývoja interaktívnych technológií s cieľom zlepšiť zdravie a kvalitu života.

Nezávislý život s technológiami

Dôraz sa kladie na riešenia, v ktorých ľudia s istotou interagujú s technológiami. Len tak budú môcť ľudia v budúcnosti formovať svoje životy a svoje interakcie v komunite vedomým a sebaurčeným spôsobom bez toho, aby stratili kontrolu nad technológiami.

Bezpečnejší, flexibilnejší a nezávislý život

Dôležité, každodenné úlohy jednotlivca v sociálnej a osobnej interakcii by mali ľudia vedieť spoľahlivo delegovať na technológie. Vznikne tak cenný priestor pre nové aktivity.

Posilniť spolutvorbu a využiť poznatky iných

Výskum interaktívnych technológií je participatívny a multidisciplinárny. Užívatelia pomáhajú formovať nové technológie od začiatku a ich vývoj  je ovplyvnený názormi a zisteniami z rôznych disciplín.

Podpora sociálnej spolupráce

Nové prístupy z výskumu si musia rýchlo nájsť  svoju cestu do praxe. Do výskumno-vývojovej práce sa od začiatku intenzívne zapájajú poskytovatelia inovatívnych riešení pre starostlivosť o ľudí, najmä „malé a stredné podniky“ (MSP) a „start-upy“, ako aj inštitúcie, organizácie a združenia.

Napredovanie vedy a ekonomiky

Aby boli nové interaktívne technológie akceptované, musia zodpovedať hodnotovým systémom v Nemecku a Európe. Nemecko si potrebuje vytvoriť vlastný, silný výskumný priestor v tejto oblasti a tiež nezávislú produkciu. Týmto spôsobom sa bude udržiavať a zlepšovať vedecká a ekonomická sila Nemecka ako lokality.

Nemecká spoločnosť pripravená na budúcnosť prostredníctvom digitalizácie a udržateľnosti rozvoja

Budúcnosť Nemecka sa formuje prostredníctvom vývoja interaktívnych technológií a ich inovatívnych aplikácií. Pre  nemeckú spoločnosť bude dôležité realizovať úspešnú digitalizáciu podľa predstáv, ktorá zaručí dosiahnutie udržateľného spôsobu života a podnikania.

Dosiahnuť tematické ciele

Zlepšenie zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie udržateľnej starostlivosti

Inovácie v sociálnej a technickej oblasti môžu pomôcť zlepšiť zdravotnú starostlivosť a ošetrovateľstvo. Ich použitie je určené na udržanie fyzického a duševného zdravia a optimalizáciu procesov digitálnej podpory. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zvýšiť digitálnu zdravotnú gramotnosť a uľahčiť preventívnu zdravotnú starostlivosť.

Týmto spôsobom môžu inovácie v rôznych kontextoch starostlivosti pomôcť posilniť sebaurčenie a zlepšiť kvalitu života tých, ktorí starostlivosť potrebujú. Ošetrovateľom, ako aj ich starostlivým príbuzným sa uľaví.

Vytváranie pridanej hodnoty pre ľudí a komunitu

Inovácie majú potenciál zlepšiť kvalitu života rovnako v susedstve, v meste, v prímestských regiónoch aj na vidieku. Financovanie je zamerané na tri hlavné oblasti činnosti:

  • odbremenenie ľudí od každodenných rutinných úloh 
  • sociálna blízkosť a komunikácia
  • participácia na spoločenskom dianí aj na fyzickú vzdialenosť prostredníctvom ponuky špecifických údajov a využívania údajov v obciach.

Dôraz sa kladie na to, aby sa ľudia dostali do vzájomného kontaktu, čím sa umožní a zintenzívni medziľudská výmena.

Rozšírenie základne pre inovácie

Pri používaní technológií sa stretávajú príležitosti a riziká. Integrovaný výskumný prístup zohľadňuje túto ambivalenciu. Okrem technologických výskumných otázok sa venuje aj etickým, sociálnym, ekonomickým a právnym otázkam. Integrovaný výskum znamená aj účasť. Výsledkom je, že všetci dôležití hráči a skupiny používateľov majú už od začiatku vplyv na vývoj technológií.

Viac informácií:

Interaktive Technologien – Lebensqualität und Gesundheit

Interaktive Technologien – Die Mission

Interaktive Technologien – Was erreicht werden soll

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 25. 8. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa