HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Integrácia spoločenských a humanitných vied v rámcovom programe Horizon Europe

Aktualita

Krzysztof Kania z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie (DG RTD) predniesol doterajšie výsledky verejnej online konzultácie, zostavenej pri navrhovaní rámcového programu Horizon Europe so špecifickým zameraním na spoločenské a humanitné vedy (SSH). Identifikoval hlavné zistenia navrhnuté širokou verejnosťou, ktorá sa zaujíma o budúcnosť výskumných a inovačných priorít EÚ.

Predstavil niekoľko kľúčových oblastí, ktoré najmä odborná verejnosť identifikovala ako nedostatočne pokryté rámcovým programom Horizont 2020 v programovom období 2014-2020. Z viac ako 6.000 príspevkov približne 5% súviselo s prioritnou myšlienkou Horizon Europe a to integráciou SSH do programu. Tieto pripomienky sa týkali najmä zdôraznenia viditeľnosti a systematickejšieho zapracovania SSH do nastávajúceho programového obdobia programu Horizon Europe. Ďalšími návrhmi boli väčšia inovatívnosť, kreatívnosť, prepojiteľnosť SSH a zahrnutie behaviorálnych vied. Z priebežných výsledkov konzultácie vyplýva dôležitosť uplatnenia interdisciplinárneho aspektu. Na záver prezentácie Krzysztof Kania predstavil tiež nové opatrenie v rámci programu Horizon Europe, ktoré spočíva v upúšťaní od monitorovania a hľadaní nových spôsobov vyhodnocovania budúcich projektov pod hlavičkou SSH. V následnej diskusii odzneli ďalšie podnety na možnú úpravu programu, vyhodnocovanie projektov, partnerských vzťahov a zapojenie verejnosti.

Viac informácií:

Zdroj: Slord, kas