HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Indikatívny audit programu Horizont 2020

Aktualita

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Komisia uverejnila indikatívne pravidlá pre audit programu Horizont 2020.

Tieto indikatívne pravidlá auditu sú založené na ustanoveniach modelovej grantovej dohody a dohode o poskytnutí dotácie a sú v súlade s medzinárodnými normami auditu. Audítori programu Horizont 2020 pri vykonaní tohto auditu uplatnili princípy audítorského programu. pravidlá sú indikatívne, pretože profesionálny úsudok audítorov sa môže odchýliť a primerane modifikovať prístup audítorov. Očakáva sa však, že je to skôr výnimkou ako pravidlom.

Uplatňovanie tohto orientačného programu auditu zabezpečuje súdržnosť prístupov auditu, ako aj súlad záverov auditu, čím sa zaručuje rovnaké zaobchádzanie s príjemcami. Okrem toho poskytuje jasné usmernenie o samotnom procese auditu a prispieva k právnej istote.

Odkaz na Indikatívne pravidlá pre audit programu Horizont 2020 bol pridaný na Portál pre účastníkov do časti Online manuály.