HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Horizont Europe a jeho navrhovaná štruktúra

Aktualita

Horizont Europe, taký názov bude niesť nový rámcový program EÚ pre výskum a inovácie.
Aktuálne bol návrh predstavený EK a očakáva sa prijatie tohto návrhu v nasledujúcej štruktúre.

Komisia predstavila návrh viacročného finančného rámca/rozpočtu EÚ na 2021-27.

Nový program sa bude realizovať prostredníctvom troch hlavných pilierov:

I. pilier „Otvorená veda“ (Open Science, 25.8 miliárd EUR) by mal naďalej podporovať projekty hraničného výskumu, ktoré by mali byť vymedzené a riadené samotnými výskumnými pracovníkmi prostredníctvom Európskej rady pre výskum (16,6 miliardy EUR), štipendiami na finančné prostriedky a výmenami výskumných pracovníkov v rámci Akcií Marie Skłodowska-Curie (6.8 miliardy EUR) a investovania do výskumných infraštruktúr svetovej úrovne (2.4 miliardy EUR).

II. pilier „Globálne výzvy a priemyselná konkurencieschopnosť“ (Global Challenges and Industrial Competitiveness, 52.7 miliárd EUR) by mal priamo podporovať výskum týkajúci sa spoločenských výziev, posilňovať technologické a priemyselné kapacity a stanovovať „misie“ na úrovni EÚ s ambicióznymi cieľmi, ktoré sa zaoberajú niektorými z našich najväčších problémov. Zahŕňa aj aktivity Spoločného výskumného centra (JRC) s rozpočtom 2.2 miliardy EUR, ktoré podporujú tvorcov politík EÚ a členských štátov s nezávislými vedeckými poznatkami a technickou podporou.

V rámci návrhu rozpočtu sa uvádzajú aj informácie o výdavkoch tzv. „klastrov“ v rámci druhého piliera programu. Komisia navrhuje päť nasledovných klastrov:

 •      Zdravie: 7.7 miliárd EUR
 •      Inkluzívna a bezpečná spoločnosť: 2,8 miliardy EUR
 •      Digitálne technológie a priemysel: 15 miliárd EUR
 •      Klíma, energia a mobilita: 15 miliárd EUR
 •      Potraviny a prírodné zdroje: 10 miliárd EUR

III. pilier „Otvorená inovácia“ (Open Innovation, 13.5 miliárd EUR) by sa mal zameriavať na to, aby sa Európa stala prvoradým hráčom v inováciách vytvárajúcich trh prostredníctvom Európskej rady pre inovácie (10 miliárd EUR). Európska rada pre inovácie by mala inovátorom poskytovať priamu a prispôsobenú podporu prostredníctvom dvoch hlavných nástrojov financovania – „Pathfinder“ (podpora od počiatočnej fázy technológie až po počiatočnú komerčnú fázu) a „Accelerator“ (podpora ďalšieho vývoja a uvedenia prelomových inovácií na trh do štádia, v ktorom ich budú môcť investori financovať za bežných obchodných podmienok). Pomôže rozvinúť celkovú oblasť inovácií v Európe, a to aj ďalším posilnením Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na podporu integrácie podnikov, výskumu, vysokoškolského vzdelávania a podnikania (3 miliardy EUR). Taktiež sa uvádza návrh vyčleniť 500 miliónov EUR na opatrenia „Európske inovačné ekosystémy“ (European innovation ecosystems).

Horizont Európa Predbežná štruktúra

Komisia zároveň navrhuje rozšírenie opatrení, ktoré by mali byť určené krajinám so slabšími výskumno-inovačnými výsledkami. Tieto opatrenia by mali patriť pod časť programu, ktorá bude niesť názov „Posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ (Strengthening the European Research Area). Pre túto časť programu navrhuje Komisia vyčleniť 2.1 miliardy EUR. Z tejto sumy by sa malo prerozdeliť 1.7 miliardy EUR pod zložku „Zdieľanie excelentnosti“ (Sharing Excellence), ktorá by mala združovať schémy Teaming, Twinning, ERA Chair a COST. Pre ďalšiu zložku tejto časti programu s názvom „Reformovanie a posilnenie európskeho výskumno-inovačného systému“ (Reforming and enhancing the European R&I system) sa navrhuje vyčleniť 400 miliónov EUR a zložka by mala zahŕňať aj činnosti týkajúce sa: monitorovania a hodnotenia rámcového programu, predvídavých činností, šírenia a využívania výsledkov, modernizácie európskych univerzít, podpory a posilnenia medzinárodnej spolupráce a vedy, spoločnosti a občanov.

Financovanie výskumu, vývoja a inovácií bude v nadchádzajúcom programovom období 2021 – 2027 tiež pochádzať z nasledovných programov:

 •     InvestEU – program EÚ, ktorý by mal mobilizovať verejné a súkromné ​​financovanie vo forme pôžičiek, záruk, vlastného kapitálu alebo iných trhových nástrojov na strategické investície do podpory výskumu a vývoja prostredníctvom osobitného “investičného okna”. S príspevkom z rozpočtu EÚ vo výške 15,2 miliárd EUR očakáva InvestEU mobilizáciu dodatočných investícií vo výške viac ako 650 miliárd EUR v celej Európe.
 •     Kohézna politika EÚ prispeje k výskumu a vývoju prostredníctvom zvýšeného zamerania sa na inovácie a stratégie inteligentnej špecializácie (RIS3) a pokračovaním ocenenia “Seal of Excellence”.
 •     Európsky obranný fond s rozpočtom vo výške 13 miliárd EUR poskytne granty financované EÚ na projekty spolupráce, ktoré riešia nové a budúce hrozby obrany a bezpečnosti a preklenú technologické medzery.
 •     Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER) obsahuje podľa návrhu Komisie 6 miliárd EUR.
 •     Program Euratom pre výskum a odbornú prípravu financuje výskum a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti výroby jadrovej energie.
 •     Program Digitálna Európa s 9,2 miliardami EUR má za cieľ priniesť výhody digitálnej transformácie všetkým európskym občanom a podnikom. Program zvýši prvotriedne investície do vysoko výkonných počítačov a dát, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností. Podporí rozsiahle zavádzanie digitálnych technológií v rámci hospodárskych odvetví a podporí digitálnu transformáciu verejných služieb a podnikov.

EU RESEARCH AND INNOVATION SUCCESS STORIES – factssheet

EU FUNDING FOR RESEARCH AND INNOVATION 2021-2027 – factssheet