HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Horizont 2020 – Monitorovacia správa 2015

Aktualita

Táto komplexná publikácia obsahuje analýzu programu vypracovanú na základe výziev uzavretých v roku 2015. Správa má pomôcť identifikovať najdôležitejšie otázky spojené s implementáciou, účasťou a trendami v rámci jednotlivých priorít a špecifických cieľov programu Horizont 2020. Osobitnú pozornosť venuje monitorovaniu pokroku v rámci prierezových oblastí. Správa obsahuje informácie o aktivitách Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ako aj Programu pre jadrový výskum a odbornú prípravu (EURATOM).

Celá správa Horizon 2020 Monitoring Report 2015