HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

NEW! Hľadáme nového kolegu do tímu

Aktualita

Národná kancelária Horizontu so sídlom na CVTI SR v Bratislave hľadá nového kolegu, aby rozšírila sieť národných kontaktných bodov pre Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa.

NKH logo

Podmienky na pozíciu:

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, do 15. 10. 2023.

Kontakt: Ing. Kvetoslava Papanová, kvetoslava.papanova@cvtisr.sk – koordinátorka NCP na Slovensku.

15.8 .2023, kas