HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Hľadajú sa experti do „Mission Boards“ pre Horizont Európa

Aktualita

Európska komisia vyhlásila výzvu na zapojenie expertov do „Mission Boards“, ktoré budú Komisii poskytovať odborné poradenstvo pri identifikácii a realizácii jednotlivých misií v programe Horizon Europe, ďalšom výskumnom a inovačnom programe EÚ. Každá z „Mission Boards“ bude pozostávať najviac z 15 členov.

 

Týmito misiami budú vysoko ambiciózne iniciatívy s vysokým profilom, aby sa našli riešenia na niektoré z hlavných výziev, ktorým čelia európski občania. Misie majú mať jasné ciele, ktoré zachytia predstavu občanov vo všeobecnosti.

 

Bude existovať 5 „Mission Boards“, jedna pre každú z nasledovných oblastí:

  *   Prispôsobenie sa zmene klímy vrátane spoločenskej transformácii (Adaptation to climate change including societal transformation);

  *   Rakovina (Cancer);

  *   Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody (Healthy oceans, seas, coastal and inland waters);

  *   Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá (Climate-neutral and smart cities);

  *   Zdravie pôdy a potraviny (Soil health and food).

Prvou úlohou „Mission Boards“ bude identifikovať a navrhnúť jednu alebo viacero konkrétnych misií pre každú z oblastí, a to v spolupráci so zainteresovanými stranami a občanmi.

Deadline predĺžený: do 16. júna 2019

 

Viac informácií na výzvu na expertov a príslušné dokumenty nájdete na webovej stránke: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app