HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

FTI monitor Rakúsko 2023

Aktualita

FTI monitor Rakúsko 2023. Zdroj: https://fti-monitor.rfte.at

FTI-Monitor 2023 monitoruje silné a slabé stránky rakúskeho výskumného, technologického a inovačného systému: „Najpálčivejšie slabé stránky Rakúska sú stále v oblasti digitalizácie, start-upov a rodovej rovnosti.“

„Rada pre výskum a technologický rozvoj“ (RFTE) zverejnila „FTI Monitor 2023“ a na jeho základe „Správu o vedeckej a technologickej výkonnosti Rakúska.“                           

Prostredníctvom monitoru RTI, ktorý bol spustený v roku 2022 a „Správou o rakúskej vedeckej a technologickej výkonnosti“ sa analyzuje výkonnosť Rakúska v oblasti RTI, v porovnaní s inovačnými lídrami (Švédsko, Fínsko, Dánsko, Holandsko a Belgicko), s TOP3 najlepšími a priemerom EÚ, aby bolo možné určiť silné a slabé stránky a vedieť odhadnúť vývojové tendencie. Monitor RTI využíva širokú škálu údajov, zdrojov a iných zdrojov a spracováva ich s cieľom poskytnúť aktérom a subjektom s rozhodovacou právomocou spoľahlivú informačnú základňu založenú na údajoch na prijímanie opatrení. Na jar 2023 bola „Rada pre výskum a technologický rozvoj“ (RFTE) vyzvaná, aby predstavila monitor RTI na úrovni „Európskej komisie“ (EK), ako príklad osvedčeného postupu.

Celkovo možno konštatovať, že analýza silných a slabých stránok na rok 2023 ukazuje podobný obraz, ako v predchádzajúcom roku, v ktorom sa Rakúsku darilo v porovnaní s priemerom EÚ pomerne dobre, ale nedostalo sa medzi inovačných lídrov podľa „Stratégie Rakúskej Spolkovej vlády“(RTI) 2023: Švédsko, Fínsko, Dánsko, Holandsko a Belgicko). Predsedníčka „Rady pre výskum a technologický rozvoj“ (RFTE) Sylvia Schwaag Serger: „Hoci Rakúsko v posledných rokoch veľa dohnalo v niektorých aspektoch systému RTI, stále existujú oblasti, ktoré zostávajú slabými miestami.“

Problémové oblasti  roku 2023 – rodová rovnosť, start-upy a digitalizácia

Medzinárodná integrácia Rakúska a jeho atraktivita ako lokality zostáva na úrovni inovačných lídrov, aj keď mierne klesá, pričom verejné financovanie neustále výrazne narastá. Na druhej strane je tu však  potreba ambicióznych opatrení, ako je účasť žien na výskume, technológiách a inováciách, ktorá v porovnaní s inovačnými lídrami už roky klesá. Aby bolo možné účinne čeliť príčinám, je okrem záväzkov zo strany súkromného sektora a politických záväzkov potrebná aj záväzná, implementačná stratégia naprieč politickým spektrom, ktorá je založená aj na úspešných modeloch z iných krajín. Z hľadiska start-upov Rakúsko opäť výrazne zaostáva a neprevyšuje výsledok predchádzajúceho roka. Osobitnými slabinami sú extrémne nízka úroveň rizikového kapitálu a nedostatok motivácie pre podnikateľskú činnosť. V zákone o novom práve obchodných spoločností tvorí „FlexKapG“, ktorý sa v súčasnosti skúma.

Zastupujúca predsedníčka „Rady pre výskum a technologický rozvoj“ (RFTE) Sabine Herlitschka však vidí potenciál vo výraznej podpore výkonnosti Rakúska: „Nový zákon je kľúčový pre potrebnú dynamiku zakladania spoločností a možnosti škálovania v mieste a preto  hrá pre konkurencieschopnosť Rakúska dôležitú úlohu, najmä na pozadí zelenej a digitálnej transformácie, atraktívnosť a prosperita lokality. Je preto mimoriadne dôležité plne zvážiť potreby start-upovej a investorskej scény a vytvoriť efektívne rámcové podmienky.“    

Pre digitálnu transformáciu sú samozrejme relevantné aj ďalšie faktory, ale stále je tu potrebné urobiť veľa vecí. Hoci sa rakúska miera digitalizácie v niektorých oblastiach vyvíja pozitívne, vrátane využívania širokopásmového pripojenia, rozširovania optických vlákien a počtu IKT špecialistov, napriek tomu nie je dostatočne silná na to, aby sa priblížila k inovačným lídrom, ktorí sa tiež stávajú silnejšími, ani k priemeru EÚ. 

„Efektívne opatrenia ako rozširovanie infraštruktúry, implementácia národnej dátovej stratégie či investície do ľudských zdrojov sa preto musia výrazne zintenzívniť a urýchliť,“ apeluje Sabine Herlitschka, zastupujúca predsedníčka „Rady pre výskum a technologický rozvoj“ (RFTE).

Monitor RTI a ECTO ako nástroje pre transformačnú inovačnú politiku

Skutočnosť, že rakúsky systém RTI je celkovo silný a efektívny, je prekonanie súčasných a budúcich výziev, ktoré predstavuje klimatická kríza, vojna na Ukrajine, inflácia a geopolitické otrasy, pre Rakúsko zásadné. Aby bol tento proces úspešný,  nesmie rakúska inovačná politika zostať na ničom závislá.

 „Takéto neefektívne zablokovanie znamená, že účinnosť nových ciest je nadmerne kompenzovaná výhodami prijatia existujúcich opatrení a nástrojov, a inovatívna transformácia sa tak skôr brzdí ako podporuje“, vysvetlila predsedníčka „Rady pre výskum a technologický rozvoj“ (RFTE) Sylvia Schwaag Serger.                                          

Aby sa to podarilo, musia byť v neposlednom rade uznané kauzálne vzťahy a vývoj musí byť možné posúdiť na základe dôkazov. RFTE preto „FTI monitor“, ktorý bol prezentovaný minulý rok, rozšírila o množstvo funkcií. Okrem vizualizácie vývoja použitých ukazovateľov v čase, sa teraz zobrazuje aj ich dlhodobý prínos k zmene. Vďaka tomu je možné vidieť, ako jednotlivé aspekty systému v priebehu času ovplyvnili výkon oblastí. Okrem toho sa prezentujú trendy, vstupné/výstupné služby a predpovedá sa miera dosiahnutia cieľov stratégie RTI 2030. Novo zaradená je aj geopolitická téma suverenity, ktorá navyše porovnáva mieru suverenity Európy v kľúčových technológiách s USA, Japonskom, Kóreou a Čínou.

„ECTO-Dashboard“ (Economic Complexity and Green Transformation Opportunities) RFTE, ktorý identifikuje potenciál Rakúska na výrobu ekologických produktov, bol tiež hlbšie integrovaný do monitora RTI a podstatne rozšírený. Nová funkcia teraz umožňuje vypočítať počet a zručnosti kvalifikovaných pracovníkov potrebných na výrobu týchto ekologických produktov.

Viac informácií:

FTI-Monitor

Bericht zur wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs 2023

Economic Complexity and Green Transformation Opportunities

Zdroj: https://rfte.at, zverejnené: 11. 9. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa