HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Excelentná veda na UPJŠ za rok 2021

Aktualita

Publikácia: Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou. Zdroj: https://www.apvv.sk

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) už piatykrát zverejnila publikáciu Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, v ktorej sú prezentované výsledky riešenia projektov dosahujúcich vynikajúcu úroveň. V publikácií sú obsiahnuté informácie o realizácii a výsledkoch niekoľkoročnej práce slovenských odborníkov na projektoch za obdobie rokov 2016-2020 v základnom a aplikovanom výskume v prírodných, technických, lekárskych, pôdohospodárskych, spoločenských a humanitných vedách.

Medzi výskumnými projektami s vynikajúcou úrovňou sú aj projekty riešené na pracoviskách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Skupina prírodných vied:

1. Transformácia integrálneho membránového proteínu na vo vode rozpustnú formu: prípad GPCR – zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. z Technologického a inovačného parku

Výskum bol zameraný na proteíny z rodiny G-proteín spojených receptorov (GPCR), konkrétne kappa-opioid receptor a neurotenzín viažúci receptor. GPCR predsta-vujú najväčšiu skupinu receptorov nachádzajúcich sa na povrchu buniek spojených s mnohými metabolickými, kardiovaskulárnymi, mentálnymi, neurodegeneratívnymi ako aj nádorovými ochoreniami.

2. Štrukturálne a chromatické charakteristiky grafov – zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Roman Soták, PhD. z Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty

Projekt bol zameraný na výskum v dvoch vzájomne sa ovplyvňujúcich oblastiach diskrétnej matematiky – chroma-tickej a štrukturálnej teórii grafov. Pozornosť sa sústredila na štúdium rôznych chromatických invariantov (ich pres-ných hodnôt a odhadov) viažucich sa ku klasickým a zo-všeobecneným grafovým zafarbeniam resp. ohodnoteniam, ďalej na štúdium lokálnej štruktúry (vo vzťahu najmä ku konfiguráciám elementov grafu s ohraničenými stupňami) a globálnej štruktúry grafov (najmä existencie dlhých kruž-níc v špeciálnych vnoriteľných grafov).

3. Inteligentné nanopórovité systémy ako nosiče liečiv – zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.

Projekt bol zameraný na výskum usporiadanej nanopórovitej siliky (SiO2) ako nosiča liečiv. Boli pripravené usporiadané nanopórovité materiály rôznej symetrie a rozmernosti pórov, ako nemodifikované nanopórovité materiály, tak aj materiály nesúce na svojom povrchu funkčné skupiny umožňujúce uvoľňovanie liečiva vplyvom fyzikálnych a chemických stimulov (zmena pH, teploty, redoxného potenciálu, magnetických vlastností, zmena vlnovej dĺžky žiarenia, hydrofilnosti/hydrofóbnosti povrchu). V rámci projektu bol skúmaný vplyv morfo-logických vlastností a povrchovej modifikácie siliky na proces adsorpcie a uvoľňovania rôznych typov liečiv. Bola skúmaná cytotoxicita vybraných systémov, ako aj realizo-vané experimenty in-vivo na experimentálnych zvieratách.

Vedci z UPJŠ sa podieľali aj na riešení ďalších projektov riešených na vynikajúcej úrovní, a to v pozícií spoluriešiteľských organizácií.

Viac informácií o projektoch

Zdroj: https://www.upjs.sk; https://www.apvv.sk, zverejnené: 4. 4. 2022, autor: rpa