HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia zverejnila nový rámec mestskej mobility

Aktualita

Európska komisia zverejnila 14. decembra 2021 svoj nový rámec mestskej mobility, ktorý napĺňa Akčný plán stratégie udržateľnej a inteligentnej mobility z decembra 2020.

Novo spustený rámec mestskej mobility (UMF) Európskej komisie poskytuje európskym mestám dôležité usmernenia o tom, ako znížiť emisie a zlepšiť mobilitu, a to aj prostredníctvom plánov udržateľnej mestskej mobility. Rámec zdôrazňuje význam verejnej dopravy a foriem aktívnej mobility, konkrétne chôdze a cyklistiky.

Tento rámec je súčasťou balíka pre efektívnu a zelenú mobilitu, ktorý zahŕňa aktualizáciu nariadenia o TEN-T, Smernicu o ITS a nový Akčný plán na podporu služieb diaľkovej a cezhraničnej osobnej železničnej dopravy.

S cieľom pomôcť EÚ stavať na balíku opatrení v oblasti mestskej mobility z roku 2013 a splniť cieľ v oblasti klímy do roku 2050 sa v rámci Rámca mestskej mobility (Urban Mobility Framework- UMF) navrhujú opatrenia na podporu krajín EÚ, aby rozvíjali systémy mestskej dopravy, ktoré sú bezpečné, prístupné, inkluzívne, cenovo dostupné, inteligentné, odolné a bez emisií. UMF sa zaoberá aj znečistením z dopravy a preťažením dopravy, pričom čerpá zo skúseností nadobudnutých v súvislosti s vplyvom ochorenia COVID-19 na verejnú dopravu s cieľom pomôcť pri prechode ku klimatickej neutralite a doprave bez emisií na miestnej úrovni.

Doprava určuje ako mestá vyzerajú, nakoľko sú atraktívne pre obyvateľov, alebo či je v mestách zdravší život. Aplikované odporúčania nového rámca pre mestskú mobilitu môžu výrazne podporiť udržateľnejšiu mestskú mobilitu a sú vítaným podnetom a inšpiráciou pre vznik ďalších pozitívnych inovácií zo strany členských štátov.

Európska komisia plánuje do budúcna posilniť úlohu plánov udržateľnej mestskej mobility (Sustainable Urban Mobility Plans) a do konca roku 2022 zverejniť odporúčanie pre členské štáty k národným programoch na podporu regiónov a miest pri zavádzaní účinných plánov udržateľnej mestskej mobility, ktoré by pomohli dosiahnuť stanovené ciele EÚ.

Ďaľšími krokmi zo strany EK bude spresnenie komplexných ukazovateľov zberu údajov o mestskej mobilite, zlepšenie logistiky s nulovými emisiami (vrátane zberu údajov) a bezpečnosť zariadení mikromobility.

Zdroj: EK, 17.12.2021, mit