HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia vyhlási tender na obstaranie EOSC infraštruktúry za 35 mil. EUR

Aktualita

Zverejnením oznámenia o predbežných informáciach Európska komisia pozýva potenciálnych účastníkov priemyselného trhu a výskumnej komunity, aby sa zúčastnili na predbežnej trhovej konzultácii pre nadchádzajúce obstarávanie európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC). Komisia bude snažiť získať spätnú väzbu najmä o prístupoch k obstarávaniu, technickým výzvam a možných riešeniach.

Cieľom európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) je dosiahnuť spolok infraštruktúr poskytujúcich bezproblémový prístup k interoperabilným výskumným objektom a službám s pridanou hodnotou pre celý cyklus výskumných údajov, od objavovania až po ukladanie, správu, analýzu a opätovné použitie. Cieľom obstarávania je vybudovať a nasadiť funkčnú, zabezpečenú, cloudovú infraštruktúru EOSC, vrátane federatívnej základnej platformy EOSC a burzy EOSC, ponúkajúcich vysokokvalitné profesionálne služby a vynikajúcu používateľskú skúsenosť pre veľký počet používateľov s dostupnými funkciami 24 /7. Mal by stavať na kľúčových konceptoch spolku, štandardoch a procesoch pre otvorenú vedu, ako je rámec interoperability EOSC či údaje FAIR-by-design. Dodávateľ (dodávatelia) by mali úzko spolupracovať s Asociáciou EOSC a jej členmi, Európskou komisiou a zástupcami členských štátov EÚ a pridružených krajín v rámci spolu-programovaného partnerstva a tripartitného riadenia EOSC.

Autor: MS, zdroj: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234660-2022:TEXT:EN:HTML