HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia publikuje scénare pre financovanie aktivít R&D

Aktualita

Publikácia analyzuje 4 možné scenáre pre financovanie aktivít R&D  počas budúceho desaťročia. Hodnotí  úsilie národných vlád  ako aj priemyslu pre jednotlivé scenáre vzhľadom na stále neklesajúcu medzeru vo financovaní R&D voči cieľovej hodnote vo výške 3% HDP.

Analyzuje trendy pre jednotlivé krajiny EÚ a extrapoluje ich pre budúcich 10 rokov.

Analýza ukazuje, že pri súčasnom marginálnom tempe rastu výdavkov na R&D (už v tomto roku 2020 ide o zaostávanie vo výške ~ 110 mld. € voči očakávaniam a plánom), v roku 2020 dosiahne intenzita financovania R&D hodnotu 2.74 % HDP.

Na základe uvedených možných scenárov publikácia navrhuje politické závery a možné riešenia pre verejnú i súkromnú sféru.

Publikácia na stiahnutie Aiming for more R&D investment scenarios.