HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia otvorila platformu pre publikovanie vedeckých prác s otvoreným prístupom

Aktualita

Open Science - F1000 Research

Európska komisia 24. marca 2021 spustila publikačnú platformu pre vedecké práce s názvom Open Research Europe (ORE), ktorá bude prístupná každému. Platforma predstaví výsledky výskumu financovaného z programu Horizont Európa, programu EÚ pre výskum a inovácie 2021 – 2027 a jeho predchodcu, programu Horizont 2020.

Platforma Open Research Europe (ORE) umožní všetkým, výskumným pracovníkom aj občanom, bezplatný prístup k najnovším vedeckým objavom. Priamo sa zameriava na hlavné ťažkosti často spojené s publikovaním vedeckých výsledkov vrátane oneskorení a prekážok v opätovnom použití výsledkov a vysokých nákladov. Platforma je voliteľnou službou pre príjemcov programov Horizont Európa a Horizont 2020, aby mohli bez akýchkoľvek nákladov splniť svoje požiadavky na financovanie okamžitého otvoreného prístupu.

Predložených bolo už približne 40 vedeckých prác z veľmi rozmanitých oblastí výskumu, ktoré sú vedeckej komunite k dispozícii na čítanie a preskúmanie.

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla: „Potrebujeme urýchliť vedecké objavy prostredníctvom spolupráce a otvorenejších výskumných postupov. Tým, že Open Research Europe pomáha výskumným pracovníkom pri publikovaní v otvorenom prístupe, odstraňuje bariéry tokov znalostí a kultivuje vedecké diskusie. Toto je len začiatok. Postupne si vybudujeme reputáciu platformy ako publikačného miesta, ktoré si výskumníci z programov Horizont 2020 a Horizont Európa môžu zvoliť, a zabezpečíme, aby sa stala hlboko zakomponovanou do Európskeho výskumného priestoru (ERA).“

Podpora otvorenej vedy a transparentnosti v procese vedeckého publikovania

V oznámení „Nový Európsky výskumný priestor pre výskum a inovácie“ Európska komisia predstavuje Open Research Europe ako publikačnú platformu s otvoreným prístupom na zverejňovanie výskumu pochádzajúceho z financovania z programu Horizont 2020 a Horizont Európa vo všetkých tematických oblastiach vedy, techniky, strojárstva a matematiky, ako aj spoločenských, umeleckých a humanitných vied.

Open Research Europe prispeje nielen k otvoreným, rýchlym a nákladovo efektívnym vedeckým publikáciám. Príjemcom programov Horizont 2020 a Horizont Európa tiež uľahčí dodržiavanie príslušných podmienok otvoreného prístupu k ich financovaniu: okamžitý otvorený prístup (Open Access), ako to vyžaduje program Horizont Európa, a automatické predkladanie v úložisku na všeobecné účely. Open Research Europe ponúkne výskumníkom miesto publikovania, kde sa môžu rýchlo podeliť o svoje výsledky a poznatky, a uľahčí otvorené konštruktívne diskusie o výskume. Platforma obsahuje širokú škálu ukazovateľov na meranie vedeckého a sociálneho vplyvu článkov a poskytovanie informácií o ich využití a opätovnom použití.

Pri preberaní novej úlohy má Komisia v úmysle ísť príkladom v aktívnej podpore postupov otvorenej vedy a presadzovaní transparentnosti v procese publikovania. Cieľom je inšpirovať ostatných donorov, najmä na národnej úrovni, aby urobili to isté. Integráciou platformy Open Research Europe do programu Horizont 2020 a programu Horizont Európa posúva Komisia inovatívne riešenia v oblasti vedeckej komunikácie na ďalšiu úroveň.

Viac informácií

Open Research Europe Publishing Platform

Infographic

Public tender documents

F1000 Research

A new ERA for Research and Innovation

European COVID-19 Data Platform

Zdroj: EK, zverejnené: 25.3.2021, autor: rpa